MDPU Repository

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 61.

А

Александров, Денис (2008) Степень востребованности категории "интерес" в социологической теории. Социология: теория, методы, маркетинг (2). pp. 172-174.

Александров, Денис (2008) Традиция в исследовании категории “интерес”: от философии древности до социологии марксизма. Соціальні виміри суспільства (4). pp. 63-73.

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

Б

Бондарець, Д. С. and Воровка, В. П. (2008) Напрями раціонального ресурсокористування в агроландшафтах Запорізької області. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 21(60) (3). pp. 88-93.

В

Воровка, В. П. (2008) Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи Північно-Західного Приазов'я. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія Географія, 1 (16). pp. 24-28.

Воровка, В. П. (2008) Обгрунтування кордонів Північно-Західного Приазов'я. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Географія та екологія: наука і освіта", 17-18 квітня 2008 року, Умань.

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. and Мальцева, І. А. and Демченко, В. О. (2008) Меридіональні екокоридори Північного Приазов'я. Екологічний вісник (4). pp. 27-29.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2008) Педагогічні умови вдосконалення культури управлінської діяльності майбутніх учителів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 16-17 квітня 2008 р., СОІППО, Суми.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2008) Моніторинг як засіб підвищення ефективності управління системою освіти. Вища освіта України: теоретичний та науковий часопис. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 3. pp. 61-65.

Г

Гришко, С. В. (2008) Екологічні проблеми ґрунтів Запорізької області. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 27-32.

Д

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Самек, Ю. І. (2008) Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта», 17-18 квітня 2008 р. pp. 44-47.

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Самек, Ю. І. (2008) Особливості проведення польової практики з географії ґрунтів в умовах Гірського та Степового Криму. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р.. pp. 48-49.

Демченко, В. А. and Антоновский, А. Г. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 208, Канів.

Демченко, Н. А. (2008) Формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов`я під впливом діяльності людини. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 2008, Канів.

Деревянко, Е. А. (2008) Конкурентоспособность как неотъемлемый элемент развития экономики. In: II Всеукраинская научная конференция студентов "Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования", 24, Донецк.

Дирипаско, O. A. and Демченко, Н. А. and Кулик, П. В. and Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). pp. 269-273. ISSN 0084-5604

Дубяга, Світлана and Шевченко, Юлія (2008) Технологія професійної підготовки студентів до використання гри як методу навчання. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 1 (ХХІ). pp. 118-127.

Дубяга, Світлана Миколаївна (2008) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти". Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

З

Землянський, А. М. (2008) Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного світу: досвід феноменології. Мультиверсум: філософський альм., 70. pp. 87-95. ISSN 2078-8142

К

Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. and Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Біохімічне різноманіття та альтернативність – основні складові життєдіяльності та адаптації живих організмів. Навколишнє середовище і здоров’я людини: матеріали Міжнародної наукової конференції (18-20 листопада 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). pp. 189-193.

Копєйцева, Л. П. (2008) Експресивізація мінімальних імперативних форм волевиявлення. Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія (47). pp. 55-58.

Котова, О. В. and Прохорова, Л. А. (2008) Якість та функціонування педагогічної освіти в умовах Болонського процесу. Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-метод. конф., 22-24 квітня 2008 р., 1. pp. 85-86.

Крилова, А. М. (2008) Поземельні переписи 1877, 1887 та 1905 років: історія проведення та первинні описово-статистичні документи. Культура народов Причерноморья (145). pp. 69-75.

Л

Левада, О. В. and Сорокіна, Н. С. and Торбунова, М. Д. and Левада, О. М. (2008) Географічний топонімічний словник: навчальний посібник. Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978-966-2489-01-9

Левада, О. М. (2008) Практикум з курсу Економічна та соціальна географія зарубіжних країн: навчальний посібник. Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978-966-2489-02-6

Левада, О. М. and Сажнєва, Н. М. and Сажнєв, М. Л. (2008) Польова практика з топографії. Люкс, Мелітополь.

М

Мальцева, І. А. and Адаменко, Ю. П. and Жогло, Т. І. and Писанець, З. Г. and Мальцев, Є. І. (2008) Вплив надлишку плюмбуму і купруму на ґрунтові водорості. Екологія та ноосферологія, 19 (1-2). pp. 134-137.

Н

Надольська, Ю. А. (2008) Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Півдні України у другії половини ХІХ – на початку ХХ століття. Постметодика (7 (84)). pp. 219-226. ISSN 1815-3194

Непша, О. В. (2008) Поширення ендогенних та екзогенних геологічних процесів, що приурочені до берегових схилів Азовського моря. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 52-55.

О

Олексенко, Р. І. (2008) Теоретичні погляди на конкуренцію, її роль в аграрному секторі економіки. Агросвіт (7). pp. 30-35. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2008) Організаційно-економічні передумови формування і розвитку ринку м’яса в Україні. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку".

П

Попенко, Я. В. (2008) Осецький як представник військової еліти доби українських визвольних змагань. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXIII). pp. 149-163.

Попенко, Я. В. (2008) Діяльність дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній конференції (липень-грудень 1919 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXIV). pp. 176-182.

Прийма, Сергій (2008) Галузеві стандарти комп’ютінгу: сучасний стан та перспективи розвитку. Праці Таврійського державного агротехнологічного университету. Т. 2: Інформаційні технології в прикладній геометрії, 2 (5). pp. 36-47.

Прийма, Сергій (2008) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти у контексті Болонського процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. (11). pp. 219-226.

Петрученя, А. Г. and Воровка, М. И. (2008) Антропологический аспект гуманизации образования: психолого-педагогический контекст. ПостМетодика (7 (84)). pp. 359-362. ISSN 1815-3194

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2008) Педагогічна компетентність як складова професійності вчителя. In: Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», 20-21 лютого 2008 р., СОІППО, Суми.

Прохорова, Л. А. (2008) Техногенез як чинник забруднення урболандшафтів. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 55-61.

Р

Рябуха, Т. В. (2008) “Художественная анархия” как принцип эстетики Генри Миллера. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації. Літературознавство (1). 224 -234.

С

Сегеда, Наталя (2008) Акмеологічна сутність професійної самореалізації учителя. Акмеологія - наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму. pp. 213-216. ISSN 978-966-7548-64-3

Сегеда, Наталя (2008) Людинотворча сутність професійної самоосвіти викладача в контексті креативно-акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1). pp. 45-57. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2008) Якість постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва: сучасна проблематизація. ПостМетодика (7). pp. 366-372. ISSN 1815-3194

Стецишин, М. М. and Іванова, В. М. (2008) Екологічні проблеми Азовського моря. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 61-65.

Стецишин, М. М. and Непша, О. В. and Іванова, В. М. (2008) Проведення комплексної польової практики з фізичної географії в умовах Криму. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 2008 р.. pp. 204-205.

Т

Троїцька, Т. С. and Воровка, М. І. (2008) Моделювання та проектування: теоретичні досягнення, колізії практики та методичні поради. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (48). pp. 312-316. ISSN 5-7763-8333-1

У

Узунколєва, А. В. (2008) М. Хвильовий: театралізація профанного як прояв волі до сакрального. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія, 53 (798). pp. 225-229.

Х

Ходосовцев, О. Є. and Зав’ялова, Т. В. (2008) Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи «Кам’яна Могила» (Запорізька область, Мелітопольський район). Чорноморський ботанічний журнал, 4 (2). pp. 264-272. ISSN 1990-553Х

Ходосовцев, О. Є. and Зав’ялова, Т. В. (2008) Ліхенологічне зонування скелястих відслонень берега р. Каїнкулак (Запорізька область, Чернігівський район). Вісник Одеського національного університету. Біологія, 13 (16). pp. 56-60. ISSN 2077-1746

Хомчак, Е. Г. (2008) Своеобразие позиции нарратора в «Сне обломова» И. А. Гончарова. Пушкинские чтения. pp. 90-95.

Хомчак, Е. Г. (2008) «Самопроверочные» задачи автора в романе И.А. Гончарова «Обрыв». Південний архів. Філологічні науки (40). pp. 131-134.

Христова, Т. Є. (2008) Формування екологічного напрямку фізіології рослин в Україні. Ecology and noospherology, 19 (1-2). pp. 154-158. ISSN 1726-1112

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. (2008) Фотосинтез: учора, сьогодні, в перспективі. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье: материалы ХVІІ Междунар. симпозиума, 13-21 сент. 2008 г.. pp. 552-554.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Рослини – основні продуценти органічних речовин і регулятори газового складу оточуюого середовища. Запорожский медицинский журнал, 2 (2). pp. 119-120. ISSN 2306-4145

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону (8). pp. 257-266.

Ч

Чижова, В. І. (2008) Особливості переходу до постіндустріальної економіки України. Національне господарство України: теорія і практика управління: зб. наук. пр.. pp. 4-10.

Ш

Шаров, С. В. (2008) Мотивація до навчання в самостійній роботі студентів: вимоги, чинники та умови. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (52). pp. 364-369.

Шаров, С. В. (2008) Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. (3). pp. 93-99.

Шарова, Т. М. (2008) Елементи біографізму у творчій спадщині Василя Бондаря. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. (31). pp. 738-745.

Шарова, Т. М. (2008) Біографізм як складник поетичної творчості Василя Бондаря. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство, 1 (53). pp. 114-118.

Шарова, Т. М. (2008) Типoлoгiя пoетикaльних рeцeпцiй у автoбioгрaфiчних твoрaх Вaсиля Бoндaря “Все-прaвдa”, “Листя летить прoти вітру”. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія (836). pp. 265-274.

Я

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. and Яровая, Т. А. (2008) Макроскопические разрастания водорослей на приморских солончаках побережья Азовского моря. Современные проблемы альгологии: материалы Междунар. науч. конф. и VII Школы по морской биологии (9-13 июня 2008 г., г. Ростов-на-Дону). pp. 394-395.

This list was generated on Tue Apr 16 10:50:33 2024 EEST.