MDPU Repository

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Article

Попенко, Я. В. (2008) Осецький як представник військової еліти доби українських визвольних змагань. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXIII). pp. 149-163.

Попенко, Я. В. (2008) Діяльність дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній конференції (липень-грудень 1919 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXIV). pp. 176-182.

Мальцева, І. А. and Адаменко, Ю. П. and Жогло, Т. І. and Писанець, З. Г. and Мальцев, Є. І. (2008) Вплив надлишку плюмбуму і купруму на ґрунтові водорості. Екологія та ноосферологія, 19 (1-2). pp. 134-137.

Прийма, Сергій (2008) Галузеві стандарти комп’ютінгу: сучасний стан та перспективи розвитку. Праці Таврійського державного агротехнологічного университету. Т. 2: Інформаційні технології в прикладній геометрії, 2 (5). pp. 36-47.

Прийма, Сергій (2008) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти у контексті Болонського процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. (11). pp. 219-226.

Александров, Денис (2008) Степень востребованности категории "интерес" в социологической теории. Социология: теория, методы, маркетинг (2). pp. 172-174.

Александров, Денис (2008) Традиция в исследовании категории “интерес”: от философии древности до социологии марксизма. Соціальні виміри суспільства (4). pp. 63-73.

Антоновский, А. Г. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 30-34. ISSN 2414-9594

Бондарець, Д. С. and Воровка, В. П. (2008) Напрями раціонального ресурсокористування в агроландшафтах Запорізької області. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 21(60) (3). pp. 88-93.

Воровка, В. П. (2008) Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи Північно-Західного Приазов'я. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія Географія, 1 (16). pp. 24-28.

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. and Мальцева, І. А. and Демченко, В. О. (2008) Меридіональні екокоридори Північного Приазов'я. Екологічний вісник (4). pp. 27-29.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2008) Моніторинг як засіб підвищення ефективності управління системою освіти. Вища освіта України: теоретичний та науковий часопис. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 3. pp. 61-65.

Гришко, С. В. (2008) Екологічні проблеми ґрунтів Запорізької області. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 27-32.

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Самек, Ю. І. (2008) Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта», 17-18 квітня 2008 р. pp. 44-47.

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Самек, Ю. І. (2008) Особливості проведення польової практики з географії ґрунтів в умовах Гірського та Степового Криму. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р.. pp. 48-49.

Дирипаско, O. A. and Демченко, Н. А. and Кулик, П. В. and Заброда, Т. А. (2008) Расширение ареала солнечного окуня LEPOMIS GIBBOSUS (CENTRARCHIDAE, PERCIFORMES) на восток Украины. Вестник зоологии, 42 (3). pp. 269-273. ISSN 0084-5604

Землянський, А. М. (2008) Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного світу: досвід феноменології. Мультиверсум: філософський альм., 70. pp. 87-95. ISSN 2078-8142

Копєйцева, Л. П. (2008) Експресивізація мінімальних імперативних форм волевиявлення. Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія (47). pp. 55-58.

Котова, О. В. and Прохорова, Л. А. (2008) Якість та функціонування педагогічної освіти в умовах Болонського процесу. Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-метод. конф., 22-24 квітня 2008 р., 1. pp. 85-86.

Крилова, А. М. (2008) Поземельні переписи 1877, 1887 та 1905 років: історія проведення та первинні описово-статистичні документи. Культура народов Причерноморья (145). pp. 69-75.

Непша, О. В. (2008) Поширення ендогенних та екзогенних геологічних процесів, що приурочені до берегових схилів Азовського моря. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 52-55.

Олексенко, Р. І. (2008) Теоретичні погляди на конкуренцію, її роль в аграрному секторі економіки. Агросвіт (7). pp. 30-35. ISSN 2306-6792

Петрученя, А. Г. and Воровка, М. И. (2008) Антропологический аспект гуманизации образования: психолого-педагогический контекст. ПостМетодика (7 (84)). pp. 359-362. ISSN 1815-3194

Прохорова, Л. А. (2008) Техногенез як чинник забруднення урболандшафтів. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 55-61.

Рябуха, Т. В. (2008) “Художественная анархия” как принцип эстетики Генри Миллера. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації. Літературознавство (1). 224 -234.

Сегеда, Наталя (2008) Акмеологічна сутність професійної самореалізації учителя. Акмеологія - наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму. pp. 213-216. ISSN 978-966-7548-64-3

Сегеда, Наталя (2008) Людинотворча сутність професійної самоосвіти викладача в контексті креативно-акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1). pp. 45-57. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2008) Якість постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва: сучасна проблематизація. ПостМетодика (7). pp. 366-372. ISSN 1815-3194

Стецишин, М. М. and Іванова, В. М. (2008) Екологічні проблеми Азовського моря. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 61-65.

Стецишин, М. М. and Непша, О. В. and Іванова, В. М. (2008) Проведення комплексної польової практики з фізичної географії в умовах Криму. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 2008 р.. pp. 204-205.

Троїцька, Т. С. and Воровка, М. І. (2008) Моделювання та проектування: теоретичні досягнення, колізії практики та методичні поради. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (48). pp. 312-316. ISSN 5-7763-8333-1

Христова, Т. Є. (2008) Формування екологічного напрямку фізіології рослин в Україні. Ecology and noospherology, 19 (1-2). pp. 154-158. ISSN 1726-1112

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. (2008) Фотосинтез: учора, сьогодні, в перспективі. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье: материалы ХVІІ Междунар. симпозиума, 13-21 сент. 2008 г.. pp. 552-554.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Рослини – основні продуценти органічних речовин і регулятори газового складу оточуюого середовища. Запорожский медицинский журнал, 2 (2). pp. 119-120. ISSN 2306-4145

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону (8). pp. 257-266.

Чижова, В. І. (2008) Особливості переходу до постіндустріальної економіки України. Національне господарство України: теорія і практика управління: зб. наук. пр.. pp. 4-10.

Шаров, С. В. (2008) Мотивація до навчання в самостійній роботі студентів: вимоги, чинники та умови. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми та пошуки: зб. наук. праць (52). pp. 364-369.

Шаров, С. В. (2008) Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. (3). pp. 93-99.

Шарова, Т. М. (2008) Елементи біографізму у творчій спадщині Василя Бондаря. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. (31). pp. 738-745.

Шарова, Т. М. (2008) Біографізм як складник поетичної творчості Василя Бондаря. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство, 1 (53). pp. 114-118.

Шарова, Т. М. (2008) Типoлoгiя пoетикaльних рeцeпцiй у автoбioгрaфiчних твoрaх Вaсиля Бoндaря “Все-прaвдa”, “Листя летить прoти вітру”. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія (836). pp. 265-274.

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. and Яровая, Т. А. (2008) Макроскопические разрастания водорослей на приморских солончаках побережья Азовского моря. Современные проблемы альгологии: материалы Междунар. науч. конф. и VII Школы по морской биологии (9-13 июня 2008 г., г. Ростов-на-Дону). pp. 394-395.

Conference or Workshop Item

Воровка, В. П. (2008) Обгрунтування кордонів Північно-Західного Приазов'я. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Географія та екологія: наука і освіта", 17-18 квітня 2008 року, Умань.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2008) Педагогічні умови вдосконалення культури управлінської діяльності майбутніх учителів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 16-17 квітня 2008 р., СОІППО, Суми.

Демченко, В. А. and Антоновский, А. Г. and Демченко, Н. А. and Сурядная, Н. Н. (2008) Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 208, Канів.

Демченко, Н. А. (2008) Формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов`я під впливом діяльності людини. In: І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 18-21 September 2008, Канів.

Деревянко, Е. А. (2008) Конкурентоспособность как неотъемлемый элемент развития экономики. In: II Всеукраинская научная конференция студентов "Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования", 24, Донецк.

Олексенко, Р. І. (2008) Організаційно-економічні передумови формування і розвитку ринку м’яса в Україні. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку".

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2008) Педагогічна компетентність як складова професійності вчителя. In: Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», 20-21 лютого 2008 р., СОІППО, Суми.

Book

Левада, О. В. and Сорокіна, Н. С. and Торбунова, М. Д. and Левада, О. М. (2008) Географічний топонімічний словник: навчальний посібник. Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978-966-2489-01-9

Левада, О. М. (2008) Практикум з курсу Економічна та соціальна географія зарубіжних країн: навчальний посібник. Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978-966-2489-02-6

Левада, О. М. and Сажнєва, Н. М. and Сажнєв, М. Л. (2008) Польова практика з топографії. Люкс, Мелітополь.

Thesis

Дубяга, Світлана Миколаївна (2008) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти". Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

This list was generated on Mon Dec 9 01:25:19 2019 EET.