MDPU Repository

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | P | Є | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 69.

K

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

P

Pyurko, O. E. and Khrystova, T. E. (2009) The pigments maintenance is characteristic peculiarity of plants adaptation: evolution and perspectives studying. Materials of ІV International Young Scientists conference" Biodiversity. Ecology. Adapta-tion. Evolution", dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odessa, September 16-19, 2009). pp. 60-61.

Є

Єпіфанцева, Л. А. (2009) Структура фразеологічних одиниць біблійного походження в сучасній німецькій мові. Культура народов Причерноморья, 1 (168). pp. 248-249. ISSN 1562-0808

Б

Байтеряков, О. З. (2009) Географічні аспекти оцінювання території для спортивного орієнтування. Географія і сучасність (22). pp. 194-198.

Баранова, О. О. and Квітко, М. О. and Мальцева, І. А. (2009) Альгоугруповання степових фітоценозів заказника «Балка Північна Червона» на Криворіжжі. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, 1 (16). pp. 106-110.

Баранова, О. О. and Мальцева, І. А. (2009) Ґрунтові водорості хвостосховища та прилеглих територій на криворіжжі. Ґрунтознавство, 10 (3-4). pp. 93-98. ISSN 1684–9094

Блохіна, О. М. and Янчик, О. П. (2009) Проблеми конкурентоспроможності товарів та напрямки її підвищення. In: Актуальные научные разработки, 07-15, Болгарія.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Шолух, О.О. (2009) Водорості приморських солончаків острова Куюк-Тук. In: І Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в біології" (23-26 лютого 2009 р., м. Донецьк).

В

Волох, A. М. and Демченко, В. О. (2009) Животные ресурсы Украины. Морський екологічний журнал, 8 (2). pp. 101-102. ISSN 1684-1557

Воровка, В. П. (2009) Ландшафтний аналіз структури Азово-Сиваського національного природного парку. Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1 (1). pp. 40-43.

Воровка, В. П. (2009) Проблеми і перспективи створення екомережі Запорізької області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Регіон-2009: стратегія оптимального розвитку", 5-6 листопада 2009 року, Харків.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2009) Особливості створення екологічної мережі Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 86-93.

Г

Гапотій, В. Д. (2009) Суверенітет особи: суперечливість теоретико-правових підходів. Вісник Запорізького юридичного інституту (3). pp. 3-10.

Гришко, С. В. (2009) Наслідки знищення лісосмуг та штучних насаджень в степовій зоні України. Просторовий аніаліз природних і техногенних ризиків в Україні: з6. наук. пр.. pp. 121-125.

Гурбик, Ю. Ю. (2009) Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні: теоретичний аспект. Економіка та держава (10). pp. 87-89. ISSN 2306-6806

Гурбик, Ю. Ю. (2009) Вплив стану рекреаційно-туристичної сфери на розвиток регіонів України. Держава та регіони. Серія: Державне управління (1). pp. 55-59. ISSN ISSN 1813-3401.

Д

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Непша, А. В. (2009) Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район). Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр.. pp. 125-129.

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Непша, А. В. (2009) Климатические изменения в позднем кайнозое юго-запада Восточно-Европейской платформы. Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. pp. 153-158.

Демченко, В. А. (2009) Сравнительная характеристика ихтиофауны лиманов и заливов Азово-Черноморского бассейна. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 142-146. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. and Заброда, П. М. and Демченко, Н. А. and Митяй, I. С. (2009) Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах. In: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології, 16-19 September 2009, Севастополь.

Демченко, В. О. and Смірнов, А. І. (2009) Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (11). pp. 16-23. ISSN 2313-1713

Демченко, Н. А. (2009) Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна (50). pp. 72-84. ISSN 2075-5236.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (ХLV). pp. 198-203.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб.наук. праць (ХLV). pp. 198-203. ISSN 5-7763-4577-4

З

Зав’ялова, Т. В. (2009) До вивчення лишайників пам’ятки природи «Гора синя» (Могила Токмак). V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірка тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28.09.-01.10.2009 р.. p. 29.

К

Казакова, С. М. and Христовая, Т. Е. and Казаков, Е. А. (2009) Актуальные проблемы сохранения здоровья молодежи. Екологія та освіта: актуальні проблеми збереження та використання природних ресурсів: матеріалили VI Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2009 р.. pp. 29-30.

Копєйцева, Л. П. (2009) Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (58). pp. 168-173.

Копєйцева, Л. П. (2009) Суголосні мотиви творчості М. Гоголя та І. Нечуя-Левицького. Література та культура Полісся (53). pp. 79-85.

Крилова, А. М. (2009) Земські описово-статистичні видання як джерело дослідження землеволодіння та землекористування етнічних та соціальних груп Північного Приазов’я. Історико-філософський журнал «Університет» (4 (30)). pp. 88-97.

Крилова, А. М. (2009) Описово-статистичні документи державних установ земельної позики як джерело дослідження землеволодіння та землекористування Північного Приазов’я. Культура народов Причерноморья (162). pp. 118-125.

Крилова, А. М. (2009) До питання про вірогідність статистики землеволодіння у «Матеріалах до оцінки земель Олександрівського повіту Катеринославської губернії». Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: міжвуз. зб. наук. пр.. pp. 88-103.

М

Мусатенко, Л. І. and Мусієнко, М. М. and Христова, Т. Є. (2009) Академік Євген Пилипович Вотчал – засновник прикладної фітофізіології в Україні (до 145-річчя від дня народження). Український ботанічний журнал, 66 (6). pp. 864-872. ISSN 0372-4123

Н

Непша, О. В. (2009) До історії формування кіс північного узбережжя Азовського моря. Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю заснування Луганського відділу Українського географічного товариства (26-28 жовтня 2009 року, м. Луганськ). pp. 78-82.

О

Олексенко, Р. І. (2009) Формування збутової стратегії туристичними підприємствами у ринкових умовах. In: Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару молодих вчених та студентів, Мелітополь.

П

Попенко, Я. В. (2009) Реалізація державницької ідеї за доби Гетьманату П. Скоропадського. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXVII). pp. 113-117.

Підварко, Т. О. (2009) Зміст і структура музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти (7 (12)). pp. 49-52.

С

Сажнєв, М. Л. (2009) Місце кредитно-рейтингової системи в оцінюванні знань, вмінь та навичок. Географія і сучасність: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (22). pp. 215-218.

Сегеда, Наталя (2009) Профессиональное развитие преподавателя музыкального искусства в контексте логем цивилизационного подхода. Сборник научных трудов. Актуальные проблемы музыкальной педагогики. pp. 23-28. ISSN 978-5-91272-996-6

Сегеда, Наталя (2009) Індивідуально-професійний ресурс викладача музичного мистецтва вищого навчального закладу з позицій міждисциплінарного підходу. Соціалізація особистості: зб. наук. пр., 32. pp. 167-176.

Сегеда, Наталя (2009) Безперервна освіта та зміст її моделей у вітчизняній мистецько-педагогічній галузі. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, 2. pp. 53-59.

Сегеда, Наталя (2009) Зміст креативно-акмеологічного підходу до вивчення феномену професійного зростання викладача вищої школи. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (4). pp. 106-110. ISSN 1818-9172

Сегеда, Наталя (2009) Холістсько-емерджентні концепти педагогіки музичного мистецтва. Наукові записки Педагогіка Історія (84). pp. 211-221. ISSN 966-660-016-1

Сегеда, Наталя (2009) Гуманитарные доминанты профессионального роста преподавателя высшей школы. Педагогическое образование в эпоху перемен: Результаты научных исследований и их использование в образовательной практике. pp. 285-290. ISSN 978-5-8064-1351-3

Сегеда, Наталя (2009) Історіографія ідеї неперервності професіоналізації у вітчизняній музичній освіті 10-18 століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14 Теорія і методика мистецької освіти, 7 (12). pp. 221-226. ISSN 2311-2220

Солоненко, А. М. and Подорожний, С. М. and Мальцева, І. А. and Пюрко, О. Є. (2009) Робочий зошит з польової практики. Ботаніка. [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. (2009) Альбом для лабораторно-практичних занять з нормативного курсу "Ботаніка анатомія та морфологія рослин". [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2009) Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з курсу «Лісова таксація». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Васін, В. А. (2009) Методичні рекомендації з курсу «Дендрологія». [Teaching Resource]

Солоненко, А. Н. and Хромышев, В. А. and Яровой, С. А. (2009) Аминокислотный состав макроскопических разрастаний водорослей мокрых солончаков Северо-Западного Приазовья. Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов: материалы Всеросиийского симпозиума с международным участием, 24-27 декабря 2009 г. p. 173.

Т

Троїцька, Т. С. and Фокшек, А. В. (2009) Методологічна готовність до управління педагогічним процесом та розвиток рефлексивного мислення майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогического університету. Серія: Педагогіка, 12. pp. 54-65. ISSN 2219-5203

Ф

Фокшек, Алла (2009) Формування готовності майбутніх педагогів до управління педагогічним процесом. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (3). pp. 149-151. ISSN 1818-9172

Х

Христова, Т. Є. (2009) Науково-дослідна діяльність Костянтина Пурієвича в галузі фізіології рослин. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку, 1. pp. 164-169. ISSN 966-7938-07-7

Христова, Т. Є. (2009) Фізіологія рослин у Київському університеті: зародження і становлення. Біологічний вісник, 13 (1-2). pp. 102-106.

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

Христова, Т. Є. and Мусієнко, М. М. (2009) Наукова спадщина Євгена Пилиповича Вотчала (до 145-річчя від дня народження). Физиология и биохимия культурных растений, 41 (3). pp. 268-273. ISSN 2308-7099

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2009) Історичний аспект біохімічного різноманіття фотосинтезу і його роль в екології рослин та фітоіндикації. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія, 3 (17). pp. 92-100. ISSN 2313-2159

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. and Мусієнко, М. М. (2009) Еволюція поглядів на осмотичні явища в рослинах. Український ботанічний журнал, 66 (2). pp. 254-263. ISSN 0372-4123

Христовая, Т. Е. (2009) Зарождение и становление фитогормональной теории на Украине. Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология, экология и здоровье: материлы ХVІІІ Междунар. симпозиума, 17-26 сент. 2009 г.. pp. 630-631.

Ш

Шаров, С. В. (2009) Диференціація та індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх вчителів. Освіта Донбасу (1). pp. 65-71.

Шаров, С. В. (2009) Диференціація самостійної навчальної діяльності студентів як педагогічна проблема. Проблеми освіти: наук. зб., 2 (58). pp. 270-273.

Шаров, С. В. (2009) Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. (35). pp. 55-61. ISSN 2312-2471

Шарова, Т. М. (2009) Василь Бондар: особливості біографічної прози та ідейно-художні пошуки письменника. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки (мовознавство), 3 (166). pp. 179-186.

Шевченко, Ю. М. (2009) Музично-рухливі ігри в системі інтеграції музичного та фізичного виховання дітей дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету.: зб. наук. пр.. pp. 244-249.

Шевченко, Ю. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики в практиці дошкільних навчальних закладів на сучасному стані. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (2). pp. 158-162. ISSN 1818-9172

Шевченко, Ю. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.08 "Дошкільна педагогіка". Masters thesis, Інститут проблем виховання академії педагогічних наук України.

Шевченко, Ю. М. and Дубяга, С. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема. Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (11). pp. 143-146. ISSN 1818-9210, 1818-9172

Я

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. (2009) Водоросли приморских солончаков полуострова Чонгар (Сиваш). Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге: материалы II Всероссийской альгологической конф. (Сыктывкар, 5-9 октября 2009 г.). pp. 250-252.

This list was generated on Tue Apr 16 09:51:23 2024 EEST.