MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра психології" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Семікін, Михайло (2015) Онтологізація логіки в аналітичній філософії освіти Р. Пітерса. Versus, 1 (5). pp. 50-54. ISSN 2310-4562

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Федорова, О. В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2015) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2.13 (109). pp. 92-95.

Prokofieva, Olesia (2015) The Formation of Self-social Subsphere in Adolescence by Means of Gestalt Therapy. Cambridge Journal of Education and Science, 642 (2). pp. 286-293. ISSN 0305-7640

Авдимирець, Н. В. and Прокоф’єва, О. О. (2015) Підвищення працездатності співробітників на підприємстві засобами практичної психології. Український психолого-педагогічний науковий збірник (5). pp. 6-13.

Варіна, Г. Б. (2015) Соціально-психологічна компетентність як складова моделі професійної стійкості майбутнього практичного психолога. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців : матеріали І міжнар.наук.-практ.конф.. pp. 29-31.

Варіна, Г. Б. and Гузь, Н. В. (2015) Особливості дослідження когнітивного компоненту професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. Вестник ОНУ имени И. И. Мечникова. Серия: Психология., 20 (2 (36)). pp. 19-26.

Гузь, Н. В. and Варіна, Г. Б. (2015) Особливості дослідження когнітивного компонента професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. Вісник Одеського національного університету. Психологія (2 (36)). pp. 20-27.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Мельникова, С. В. (2015) Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Наука і освіта (7). pp. 21-27.

Зайцева, Ю. М. and Прокоф'єва, О. О. (2015) Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді. International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", (Geneva, the 17-18th of February, 2015). pp. 160-166. ISSN 978-76-37903-24-9

Каткова, Т. А. (2015) Місце та роль аксіологічних настанов у процесі професіоналізації студентів-психологів. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 161-163.

Каткова, Т. А. (2015) Психологічні особливості асоціальної поведінки підлітків (на прикладі впливу сімейних відносин). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 2. pp. 135-138.

Каткова, Т. А. and Данилевська, С. А. (2015) Особливості дослідження рівня сформованості духовної культури молоді. Науковий часопис. Психологічні науки, 1 (46). pp. 111-117.

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Фісіна, Г. Н. (2015) Вплив самооцінки особистості на засіб розв’язання конфлікту. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 203-206.

Кочкурова, О. В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Духовний розвиток особистості майбутнього педагога: генеза,структура та умови формування. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Максименко, С. Д. and Прокоф’єва, О. О. and Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2015) Практикум із групової психокорекції: підручник. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

Прокоф’єва, О. О. and Алхіменко, О. І. (2015) Деякі причин зростання захворювання на синдром раннього дитячого аутизму. International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", (Geneva, the 17-18th of February, 2015). pp. 75-79. ISSN 978-76-37903-24-9

Тараненко, В. О. and Варіна, Г. Б. and Аверіна, К. С. (2015) Основні детермінанти копінг-поведінки майбутніх практичних психологів в стресових ситуаціях. Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 12 (2 (47)). pp. 30-36.

Титаренко, О. І. (2015) Кризова інтервентна допомога в роботі з дітьми засобами арт-терапії. Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту: досвід, актуальні проблеми, перспективи. pp. 69-72.

Фалько, Н. М. (2015) Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (2). pp. 49-55.

Фісіна, Г. Н. and Каткова, Т. А. (2015) Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами. Научный прогресс на рубеже, тысячелетий: сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. (13). pp. 33-35.

Царькова, О. В. (2015) Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами. Актуальні проблеми психології (10). pp. 607-616.

Царькова, О. В. (2015) Етіологія неврозів у матерів, які виховують дітей з нейрофізіологічними вадами. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 20 (2). pp. 217-224.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2015) Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності. Актуальні проблеми психології, VII (38). pp. 479-491.

Чубенко, В. А. and Варіна, Г. Б. (2015) Психологические особенности военнослужащих, которые пребывают на службе в зоне боевых действий. Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2015: materialy XI Mezinarodni vedecko -prakticka konference (13). pp. 8-11.

Шевченко, С. В. (2015) Емоційний компонент розуової працездатності першокурсників як предмет психологічного дослідження. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ імені івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (30). pp. 702-710.

Шевченко, С. В. (2015) Психологічний мікроклімат у групі як основа інтелектуального розвитку першокурсників. Вісник ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки (128). pp. 284-287.

Шевченко, С. В. (2015) Евристика як метод актуалізації розумового потенціалу студентів. Scientific horizons: materials of the XI International scientific and practical conference. Psychology and sociology. Medicine. (8). pp. 8-10.

Шевченко, С. В. (2015) Психолого-педагогічні умови підвищення розумової працездатності студентів-першокурсників в адаптаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія". Doctoral thesis, Видавництво НПУ імені МП Драгоманова.

This list was generated on Mon May 20 21:14:32 2024 EEST.