МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "Q Наука > QA Математика"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Ш | Ю
Число елементів на цьому рівні: 66.

T

Telichenko, V. та Rimshin, V. та Eremeev, V. S. та Kurbatov, V. (2018) Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone. XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering: MATEC Web Conf. (196). с. 1-7.

Є

Єремєєв, В.С. та Кузьминов, В.В. (2015) Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 41-45.

І

Ісмаілова, Н.П. та Підкоритов, А.М. (2015) Діаграма гвинта та її застосування до визначення спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 52-57.

А

Астіоненко, Ірина та Гучек, П.Й. та Литвиненко, О.І. та Тулученко, Г.Я. (2015) Використання барицентричних координат при моделюванні серендипової поверхні. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 3-8.

Аушева, Н. М. та Гурін, А. Л. (2015) Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 9-13.

Афтаназів, І.С. та Бойко, О.О. та Свідрак, І.Г. та Стоцько, Р.З. та Строган, О.І. (2014) Досвід моделювання робочої камери віброкавітатора. Сучасні проблеми моделювання (1). с. 7-10.

Б

Бадаєв, Ю.І. та Ганношина, І.М. (2015) Моделювання плоскої кривої із заданим законом кривини. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 14-17.

Балинська, С. О. та Найдиш, А. В. та Спірінцев, Д. В. (2016) Вплив управляючого коефіцієнту на дискретну кривину у методі на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. с. 8-13.

Балюба, И. Г. (1995) Конструктивная геометрия многообразий в точечном исчислении: автореф. дисс...докт.техн.наук. Інший thesis, Донбасская государственная академия строительства и архитектуры.

Балюба, И. Г. (1978) Конструирование поверхностей перенесением в пространство параметров: автореф. дисс...канд.техн.наук. Інший thesis, Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства.

Балюба, И. Г. та Конопацкий, Е. В. (2016) Замена симплекса в уравнении плоской кривой и его приложения. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). с. 12-18.

В

Ванін, В.В. та Залевська, О.В. (2015) Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 18-21.

Верещага, В. М. та Найдиш, В. М. та Балюба, И. Г. (2016) Щодо визначення метричного оператора трьох точок. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 39-42.

Верещага, В.М. та Павленко, О.М. та Чураков, А.Я. та Лебідько, О.С. (2015) Визначення площі сегмента, обмеженого дугою кривої. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 22-25.

Воронцов, О.В. та Тулупова, Л.О. (2015) Рекурентні формули синусоїди у формуванні одновимірних геометричних образів. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 26-29.

Г

Гавриленко, Є.А. та Холодняк, Ю.В. (2015) Variativemodelling of one-dimensional contours according to the given conditions. KNOWLEDGE IS POWER, POWER IS KNOWLEDGE!. с. 267-271.

Гавриленко, Е. А. (2016) Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). с. 38-42.

Гавриленко, Е. А. та Найдиш, А. В. та Холодняк, Ю. В. (2016) Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. (94). с. 24-29. ISSN 2415-7031

Гавриленко, Е. А. та Найдиш, А. В. та Холодняк, Ю. В. та Дмитриев, Ю. А. (2016) Моделирование кривой постоянного хода с монотонным изменением радиусов соприкасающихся окружностей и сфер. Динамика систем, механизмов и машин , 4 (1). с. 135-138.

Гавриленко, Е. А. та Холодняк, Ю. В. (2016) Вариативное моделирование кривых с закономерным изменением дифференциально-геометрических характеристик. Науковий вісник ТДАТУ , 1 (6). с. 230-235.

Гавриленко, Е. А. та Холодняк, Ю. В. та Пахаренко , В. А. (2016) Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии. Вісник Херсонського національного технічного університету , 3 (58). с. 492-496.

Гавриленко, Е.А. (2015) Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (54). с. 555-559.

Гавриленко, Е.А. та Холодняк, Ю.В. та Кучеренко, В.В. та Бездитный, А.А. (2015) Разработка технологи формообразования и обработки динамических поверхностей. Наукові нотатки: міжвузівський збірник (48). с. 54-58.

Гурідова, В.О. (2015) Геометрична модель лінійчатої поверхні грунтообробного робочого органу змінної кривини. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 30-35.

Д

Дашкевич, А.А. та Охотская, Е.В. та Анисимов, К.В. (2015) Решение задачи двумерной упаковки объектов произвольной геометрической формы методом роя частиц. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 36-40.

Дубініна, О. В. та Гавриленко, Є. А. та Караєв, О. Г. (2016) Формування ділянки кубічного В-сплайну по заданим умовам. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (5). с. 42-46.

Дубініна, О. В. та Гавриленко, Є. А. та Холодняк, Ю. В. (2016) Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 52-56.

З

Злоба, В.В. та Сергейчук, О.В. (2015) Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 46-51.

К

Карпенко, В.С. (2015) Геометричні основи побудови зображень у дзеркальній площині. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 58-62.

Ковтун, О.М. (2015) Поліноміальна крива третього степеня із управляючими точками, що належать кривій. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 63-67.

Кремець, Я.С. (2015) Теорема Клеро для побудови геодезичних ліній у функції довжини дуги на поверхнях обертання. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 68-75.

Крысько, А. А. та Конопацкий, Е. В. та Чураков, А. Я. (2015) Геометрические основы конструирования одномерного обвода через k наперед заданных точек в БН-исчислении. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 76-81.

Куценко, Л.М. та Семків, О.М. (2015) Визначення критичних значень параметрів диференціальних рівнянь коливань за допомогою кривин фазових траєкторій. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 82-89.

Л

Лебедєв, В. О. та Найдиш, А. В. та Рубцов, М. О. (2016) Особенности вычислительной и программной реализации дискретной интерполяции на основе углов сгущения. Вісник Херсонського національного технічного університету , 3 (58). с. 510-513.

Лебедєв, В.О. та Животченко, М.О. (2015) Моделювання плоских обводів у системі Solidworks. Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» (4). с. 141-143.

Лебедєв, В.О. та Спірінцев, Д.В. та Лисенко, К.Ю. та Кучеренко, В.В. (2015) Розробка програмного забезпечення для побудови комп’ютерних моделей складних функціональних поверхонь. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 46-47.

Лісун, І. С. (2015) Розробка геометричних трансформованих моделей на базі основних систем. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 90-94.

Літвінов, А. І. (2016) Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що належать паралельним площинам апаратом БН-числення. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 93-96.

Літвінов, А.І. та Бездітний, А.О. та Самойлова, С.О. (2015) Формування елементів основного тригранника в системі SOLIDWORKS. Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» (4). с. 33-36.

М

Мартинов, В. Л. (2015) Моделювання оптимальних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 95-99.

Н

Найдиш, В. М. та Верещага, В. М. та Найдиш, А. В. та Малкіна, В. М. (2007) Основи прикладної дискретної геометрії. "ЛЮКС", Мелітополь. ISBN 978-966-8428-20-3

Найдиш, В. М. та Верещага, В. М. та Найдиш, А. В. (2007) Дискретне диференціювання. "ЛЮКС".

Найдиш, А. В. (1998) Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів:автореф.дис...доктор техн.наук. Інший thesis, Таврійська державна агротехнологічна академія.

Найдиш, А. В. (1992) Геометрическое моделирование кривых линий и поверхностей методом адаптивной полиномиальной интерполяции: автореф.дисс...канд.техн.наук. Інший thesis, Мелитопольский ордена Трудового Красного Знамени институт механизации сельского хозяйства.

Найдиш, А. В. та Бездітний, А. О. (2016) Определение тангенциальных отображений плоской кривой. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 103-106.

Найдиш, А. В. та Лебедєв, В. О. та Волошина, Г. С. (2016) Обчислювальна реалізація моделей на основі кутової параметризації. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. с. 191-195.

Найдиш, А.В. та Дубініна, О.В. та Холодняк, Ю.В. та Балинська, С.О. (2015) Розробка програмного забезпечення для моделювання одновимірних обводів по заданих умовах. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 24-25.

Найдиш, А.В. та Кучеренко, В.В. та Лебідько, О.С. (2015) Взаємозв’язок геометричних об’єктів та криптографії. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (54). с. 591-594.

Найдиш, А.В. та Літвінов, А.І. та Юрченко, В.В. та Спірінцев, Д.В. (2015) Програмний комплекс SOLIDWORKS як можливий інструмент дослідження диференціальних характеристик кривих. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 28-29.

Найдиш, А.В. та Хохотва, Ю.О. та Гавриленко, Є.А. та Волошина, О.С. (2015) Інформаційна технологія моделювання дискретно представленої поверхні з використанням APIКОМПАСу. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 53-54.

Несвідомін, А.В. (2015) Моделювання руху частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює прямолінійні коливальні переміщення. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 100-104.

Ницын, А.Ю. (2015) Выбор расстояния от центра проецирования до картинной плоскости в геометрическом аппарате перспективы. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 100-104.

П

Подкоритов, А. М. та Ісмаілова, Н. П. (2016) Графічній спосіб профілізації многозахідної черв'ячної фрези, що виключає інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 121-125.

Прийма, Сергій (2010) Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб. Видавничий будинок „Мелітопольська міська друкарня”.

Р

Радомцев, Д.О. (2015) Визначення типів небозводів для території західної частини України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла". Сучасні проблеми моделювання (4). с. 113-119.

С

Самарін, В.О. (2015) Розрахунок променевого випромінювання одиночної круглоребристої труби. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 120-124.

Спірінцев, Д. В. та Лебедєв, В. О. та Балюба, И. Г. (2016) Использование разностных схем первого порядка в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (5). с. 131-137.

Спірінцев, Д. В. та Найдиш, А. В. (2016) Особенности методов интерполяции на примере пакетов символьной математики. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 151-156.

Спірінцев, Д. В. та Спірінцев, В. В. та Балюба, И. Г. (2016) К вопросу управления дискретной кривизной в процессе сгущения. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). с. 119-124.

Сухарькова, О.І. (2015) Дослідження кривинами фазових траєкторій коливань точки на колі, що обертається. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 130-136.

Сухарькова, О.І. та Руденко, С.Ю. (2015) Дослідження динаміки математичної моделі вагона залежно від його швидкості. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 125-129.

Т

Табакова, І.С. (2015) Геодезичне намотування корда шини з врахуванням її форми під навантаженням. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 137-142.

Х

Холковський, Ю.Р. (2015) Класифікація просторових форм, що моделюються на основі дискретно-інтерполяційного методу. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 143-148.

Холодняк, Ю. В. та Гавриленко, Е. А. та Дмитриев, Ю. А. (2016) Решение позиционных задач методами вариативного дискретного моделирования. Динамика систем, механизмов и машин , 4 (1). с. 122-124.

Ш

Шоман, О.В. та Даниленко, В.Я. (2015) Проблеми використання геометричних методів у дослідженнях альтернативної енергетики. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 149-155.

Ю

Юрченко, В.В. та Балюба, И.Г. та Караев, А.И. (2015) Постановка проблемы геометрического моделирования аналитического решения задач синтетической геометрии средствами БН-исчисления. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 156-159.

Цей список був створений у Mon Nov 12 21:00:22 2018 EET.