МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "Q Наука > QA Математика"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю
Число елементів на цьому рівні: 99.

T

Telichenko, V. та Rimshin, V. та Eremeev, V. S. та Kurbatov, V. (2018) Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone. XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering: MATEC Web Conf. (196). с. 1-7.

Є

Єремєєв, В. С. та Кузьминов, В. В. (2015) Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 41-45.

Єремєєв, В. С. та Осадчий, В. В. та Гулиніна, О. В. та Донєва, О. В. (2016) A mathematical model of an intelligent information system for a comparative analysis of European qualification standards. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 12 (3). с. 2113-2132. ISSN 0973-1768

І

Ісмаілова, Н.П. та Підкоритов, А.М. (2015) Діаграма гвинта та її застосування до визначення спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 52-57.

А

Астіоненко, Ірина та Гучек, П.Й. та Литвиненко, О.І. та Тулученко, Г.Я. (2015) Використання барицентричних координат при моделюванні серендипової поверхні. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 3-8.

Аушева, Н. М. та Гурін, А. Л. (2015) Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 9-13.

Афтаназів, І.С. та Бойко, О.О. та Свідрак, І.Г. та Стоцько, Р.З. та Строган, О.І. (2014) Досвід моделювання робочої камери віброкавітатора. Сучасні проблеми моделювання (1). с. 7-10.

Б

Бадаєв, Ю.І. та Ганношина, І.М. (2015) Моделювання плоскої кривої із заданим законом кривини. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 14-17.

Балинська, С. О. та Найдиш, А. В. та Спірінцев, Д. В. (2016) Вплив управляючого коефіцієнту на дискретну кривину у методі на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. с. 8-13.

Балюба, И. Г. (1995) Конструктивная геометрия многообразий в точечном исчислении: автореф. дисс...докт.техн.наук. Інший thesis, Донбасская государственная академия строительства и архитектуры.

Балюба, И. Г. (1978) Конструирование поверхностей перенесением в пространство параметров: автореф. дисс...канд.техн.наук. Інший thesis, Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства.

Балюба, И. Г. та Конопацкий, Е. В. (2016) Замена симплекса в уравнении плоской кривой и его приложения. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). с. 12-18.

Брежнєв, О. В. та Єремєєв, В. С. та Кузьмінов, В. В. (2017) Проблема моделювання коливальних процесів в одновимірних кристалах з використанням математичних маятників. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (1). с. 55-59. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Бєльчев, П. В. та Таблер, Т. І. (2013) Мультискрипт як засіб реалізації інформаційної компетентності майбутніх вчителів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 31 (3(45)). с. 255-263. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

В

Ванін, В.В. та Залевська, О.В. (2015) Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 18-21.

Верещага, В. М. та Найдиш, В. М. та Балюба, И. Г. (2016) Щодо визначення метричного оператора трьох точок. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 39-42.

Верещага, В.М. та Павленко, О.М. та Чураков, А.Я. та Лебідько, О.С. (2015) Визначення площі сегмента, обмеженого дугою кривої. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 22-25.

Воронцов, О.В. та Тулупова, Л.О. (2015) Рекурентні формули синусоїди у формуванні одновимірних геометричних образів. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 26-29.

Г

Гавриленко, Є.А. та Холодняк, Ю.В. (2015) Variativemodelling of one-dimensional contours according to the given conditions. KNOWLEDGE IS POWER, POWER IS KNOWLEDGE!. с. 267-271.

Гавриленко, Е. А. (2016) Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). с. 38-42.

Гавриленко, Е. А. та Найдиш, А. В. та Холодняк, Ю. В. (2016) Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. (94). с. 24-29. ISSN 2415-7031

Гавриленко, Е. А. та Найдиш, А. В. та Холодняк, Ю. В. та Дмитриев, Ю. А. (2016) Моделирование кривой постоянного хода с монотонным изменением радиусов соприкасающихся окружностей и сфер. Динамика систем, механизмов и машин , 4 (1). с. 135-138.

Гавриленко, Е. А. та Холодняк, Ю. В. (2016) Вариативное моделирование кривых с закономерным изменением дифференциально-геометрических характеристик. Науковий вісник ТДАТУ , 1 (6). с. 230-235.

Гавриленко, Е. А. та Холодняк, Ю. В. та Пахаренко , В. А. (2016) Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии. Вісник Херсонського національного технічного університету , 3 (58). с. 492-496.

Гавриленко, Е.А. (2015) Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (54). с. 555-559.

Гавриленко, Е.А. та Холодняк, Ю.В. та Кучеренко, В.В. та Бездитный, А.А. (2015) Разработка технологи формообразования и обработки динамических поверхностей. Наукові нотатки: міжвузівський збірник (48). с. 54-58.

Гурідова, В.О. (2015) Геометрична модель лінійчатої поверхні грунтообробного робочого органу змінної кривини. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 30-35.

Д

Дашкевич, А.А. та Охотская, Е.В. та Анисимов, К.В. (2015) Решение задачи двумерной упаковки объектов произвольной геометрической формы методом роя частиц. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 36-40.

Дубініна, О. В. та Гавриленко, Є. А. та Караєв, О. Г. (2016) Формування ділянки кубічного В-сплайну по заданим умовам. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (5). с. 42-46.

Дубініна, О. В. та Гавриленко, Є. А. та Холодняк, Ю. В. (2016) Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 52-56.

Е

Еремеев, В. С. та Неменков, С. В. та Синицын, А. (2017) Моделирование движения частиц под действием воздушного потока в аэродинамической трубе. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). с. 99-103. ISSN 978-617-7346-69-1

З

Злоба, В.В. та Сергейчук, О.В. (2015) Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 46-51.

К

Карпенко, В.С. (2015) Геометричні основи побудови зображень у дзеркальній площині. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 58-62.

Ковтун, О.М. (2015) Поліноміальна крива третього степеня із управляючими точками, що належать кривій. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 63-67.

Конюхов, С. Л. (2018) Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). с. 166-172. ISSN 2219-5203

Конюхов, С. Л. (2018) Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). с. 103-113. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Корецький, О. С. та Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76850 Комп`ютерна програма "Онлайн путівник абітурієнта". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Кремець, Я.С. (2015) Теорема Клеро для побудови геодезичних ліній у функції довжини дуги на поверхнях обертання. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 68-75.

Крысько, А. А. та Конопацкий, Е. В. та Чураков, А. Я. (2015) Геометрические основы конструирования одномерного обвода через k наперед заданных точек в БН-исчислении. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 76-81.

Куценко, Л.М. та Семків, О.М. (2015) Визначення критичних значень параметрів диференціальних рівнянь коливань за допомогою кривин фазових траєкторій. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 82-89.

Л

Лебедєв, В. О. та Найдиш, А. В. та Рубцов, М. О. (2016) Особенности вычислительной и программной реализации дискретной интерполяции на основе углов сгущения. Вісник Херсонського національного технічного університету , 3 (58). с. 510-513.

Лебедєв, В.О. та Животченко, М.О. (2015) Моделювання плоских обводів у системі Solidworks. Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» (4). с. 141-143.

Лебедєв, В.О. та Спірінцев, Д.В. та Лисенко, К.Ю. та Кучеренко, В.В. (2015) Розробка програмного забезпечення для побудови комп’ютерних моделей складних функціональних поверхонь. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 46-47.

Лісун, І. С. (2015) Розробка геометричних трансформованих моделей на базі основних систем. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 90-94.

Літвінов, А. І. (2016) Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що належать паралельним площинам апаратом БН-числення. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 93-96.

Літвінов, А.І. та Бездітний, А.О. та Самойлова, С.О. (2015) Формування елементів основного тригранника в системі SOLIDWORKS. Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» (4). с. 33-36.

М

Мартинов, В. Л. (2015) Моделювання оптимальних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 95-99.

Н

Найдиш, В. М. та Верещага, В. М. та Найдиш, А. В. та Малкіна, В. М. (2007) Основи прикладної дискретної геометрії. "ЛЮКС", Мелітополь. ISBN 978-966-8428-20-3

Найдиш, В. М. та Верещага, В. М. та Найдиш, А. В. (2007) Дискретне диференціювання. "ЛЮКС".

Найдиш, А. В. (1998) Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів:автореф.дис...доктор техн.наук. Інший thesis, Таврійська державна агротехнологічна академія.

Найдиш, А. В. (1992) Геометрическое моделирование кривых линий и поверхностей методом адаптивной полиномиальной интерполяции: автореф.дисс...канд.техн.наук. Інший thesis, Мелитопольский ордена Трудового Красного Знамени институт механизации сельского хозяйства.

Найдиш, А. В. та Бездітний, А. О. (2016) Определение тангенциальных отображений плоской кривой. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 103-106.

Найдиш, А. В. та Лебедєв, В. О. та Волошина, Г. С. (2016) Обчислювальна реалізація моделей на основі кутової параметризації. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. с. 191-195.

Найдиш, А.В. та Дубініна, О.В. та Холодняк, Ю.В. та Балинська, С.О. (2015) Розробка програмного забезпечення для моделювання одновимірних обводів по заданих умовах. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 24-25.

Найдиш, А.В. та Кучеренко, В.В. та Лебідько, О.С. (2015) Взаємозв’язок геометричних об’єктів та криптографії. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (54). с. 591-594.

Найдиш, А.В. та Літвінов, А.І. та Юрченко, В.В. та Спірінцев, Д.В. (2015) Програмний комплекс SOLIDWORKS як можливий інструмент дослідження диференціальних характеристик кривих. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 28-29.

Найдиш, А.В. та Хохотва, Ю.О. та Гавриленко, Є.А. та Волошина, О.С. (2015) Інформаційна технологія моделювання дискретно представленої поверхні з використанням APIКОМПАСу. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. с. 53-54.

Несвідомін, А.В. (2015) Моделювання руху частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює прямолінійні коливальні переміщення. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 100-104.

Ницын, А.Ю. (2015) Выбор расстояния от центра проецирования до картинной плоскости в геометрическом аппарате перспективы. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 100-104.

О

Осадча, К. П. (2017) Тьюторський супровід навчання математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання: електрон. наук. фах. вид., 61 (5). с. 36-49. ISSN 2076-8184

Осадчий, В. В. та Круглик, В. С. та Букреєв, Д. О. (2018) Розробка програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (3). с. 55-69. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. та Ліхачов, К. С. (2018) Досвід реалізації професійного консультування молоді засобами віртуальної реальності. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). с. 1-11. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. та Сердюк, І. М. та Ліхачов, Д. та Пятниченко, В. О. (2018) Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). с. 49-68. ISSN ISSN: 2521-1234 online

П

Павленко, І. А. та Павленко, О. М. (2018) Науково-методична освіта у вишах: екологічна освіта та виховання на уроках хімії. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. І Всеукр. наук.-практ. заочна конф. з міжнар. участю. с. 295-298.

Павленко, О. М. (2015) Геометричне представлення властивостей метричного оператора трьох точок прямої. Сучасні проблеми геометричного моделювання: зб. пр. XVII Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 77-81.

Подкоритов, А. М. та Ісмаілова, Н. П. (2016) Графічній спосіб профілізації многозахідної черв'ячної фрези, що виключає інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 121-125.

Полухін, О. А. та Шаров, С. В. (2018) Використання нейромережі для прогнозування результатів футбольних матчів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 214-217.

Прийма, Сергій (2010) Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб. Видавничий будинок „Мелітопольська міська друкарня”.

Р

Радомцев, Д.О. (2015) Визначення типів небозводів для території західної частини України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла". Сучасні проблеми моделювання (4). с. 113-119.

Ракович, В. А. (2018) Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). с. 263-267. ISSN 2219-5203

Рябчич, Т. І. (2011) Впровадження інтерактивної дошки Smart Board як новітнього комп’ютерно-орієнтованого засоба навчання на уроках математики в старшій школі. Вища освіта України: тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Дод. 2), 3 (4(29)). с. 623-630.

С

Самарін, В.О. (2015) Розрахунок променевого випромінювання одиночної круглоребристої труби. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 120-124.

Спірінцев, Д. В. та Лебедєв, В. О. та Балюба, И. Г. (2016) Использование разностных схем первого порядка в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (5). с. 131-137.

Спірінцев, Д. В. та Найдиш, А. В. (2016) Особенности методов интерполяции на примере пакетов символьной математики. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). с. 151-156.

Спірінцев, Д. В. та Спірінцев, В. В. та Балюба, И. Г. (2016) К вопросу управления дискретной кривизной в процессе сгущения. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). с. 119-124.

Сухарькова, О.І. (2015) Дослідження кривинами фазових траєкторій коливань точки на колі, що обертається. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 130-136.

Сухарькова, О.І. та Руденко, С.Ю. (2015) Дослідження динаміки математичної моделі вагона залежно від його швидкості. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 125-129.

Т

Табакова, І.С. (2015) Геодезичне намотування корда шини з врахуванням її форми під навантаженням. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 137-142.

Таблер, Т. І. (2018) Практика організації діалогу вчителя та учнів на уроках математики із застосуванням інтерактивних технічних засобів. Формування стратегії міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології:тези міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018р., м.Мелітополь). с. 268-271.

Таблер, Т. І. (2017) Сертифіковані курси «Педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів». Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 (29). ISSN 2223-4551

Таблер, Т. І. (2013) Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (21-28 жовтня 2013 року), 4 (14). ISSN 2223-4551

Таблер, Т. І. (2018) Впровадження інтерактивних методів на уроках математики в новій українській школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь, Україна). с. 251-253. ISSN ISBN 978-617-7566-25-9

Таблер, Т. І. (2012) Інтерактивна дошка Smart Board на уроках математики. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4 (17). с. 7-9.

Таблер, Т. І. та Бєльчев, П. В. (2012) Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 27 (4(37)). с. 36-42. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Таблер, Т. І. та Яковенко, К. В. (2015) Реалізація принципу наочності за допомогою інтерактивної дошки Smart Board при викладанні алгебри та початків аналізу. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2 (2). с. 93-100. ISSN 2521-1234 online

Тугай, М. Ю. та Чорна, А. В. (2018) Аналіз вільного програмного забезпечення для роботи з комп’ютерними мережами. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р., Дніпро). с. 1354-1359.

Х

Холковський, Ю.Р. (2015) Класифікація просторових форм, що моделюються на основі дискретно-інтерполяційного методу. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 143-148.

Холодняк, Ю. В. та Гавриленко, Е. А. та Дмитриев, Ю. А. (2016) Решение позиционных задач методами вариативного дискретного моделирования. Динамика систем, механизмов и машин , 4 (1). с. 122-124.

Ч

Чорна, А. В. (2018) Agile-методології у процесі навчання інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 350-355. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2017) Використання системи Bitrix24 для формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017): тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 78-82.

Чорна, А. В. (2018) Можливості використання мобільного додатку Lightbot: Code hour. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р, Дніпро). с. 1478-1482.

Чорна, А. В. та Пасічний, К. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79364 Комп`ютерна програма "Корпоративна система управління ідеями". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Чорна, А. В. та Таганова, Д. В. (2018) Використання алгоритмів розв’язування графічних задач засобами Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 310-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. та Хіміч, В. М. та Шаров, С. О. (2018) Моделювання впливу неконтрольованих факторів на статистичний розподіл випадкових величин, підпорядкованих нормальному закону. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). с. 334-341. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. та Шиян, І. О. та Компанієць, А. А. та Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. с. 13-16.

Ш

Шиян, І. О. та Демченко, О. О. та Компанієць, А. А. та Чорна, А. В. (2018) Принципи розробки моделі бойової машини засобами біомімікрії. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (2). с. 27-36. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Шиян, І. О. та Демченко, О. О. та Компанієць, А. А. та Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79365 Комп`ютерна програма "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 2018". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шоман, О.В. та Даниленко, В.Я. (2015) Проблеми використання геометричних методів у дослідженнях альтернативної енергетики. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 149-155.

Ю

Юрченко, В.В. та Балюба, И.Г. та Караев, А.И. (2015) Постановка проблемы геометрического моделирования аналитического решения задач синтетической геометрии средствами БН-исчисления. Сучасні проблеми моделювання (4). с. 156-159.

Цей список був створений у Tue Mar 26 16:36:17 2019 EET.