МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "H Суспільні науки > HB Економічна теорія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 76.

Є

Євсєєва, І. О. та Лисецька, Н. М. та Трубін, І. О. (2015) Напрями удосконалення акцизного оподаткування в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Науково-дослідний інститут фінансового права.

Б

Бабенко, А. Г. та Бондаревська, К. В. (2012) Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки (3). с. 208-214. ISSN 1993-6788

Бардина, М. Ю. (2017) Социально-экономические основы организации занятий физической культурой в высшем учебном заведении. In: Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы и перспективы теории и практики физической культуры, спорта, туризма и двигательной рекреации в современном мире", 17-18, Челябинск.

Блохіна, О. М. та Янчик, О. П. (2009) Проблеми конкурентоспроможності товарів та напрямки її підвищення. In: Актуальные научные разработки, 07-15, Болгарія.

Бондаренко, В. М. та Вихватенко, О. В. (2015) Фактори внутрішнього середовищата їх вплив на діяльність ПАТ «Тетіївське ХПП». In: IIІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України", 20-22, Вінниця.

Борисова, Л. П. (2017) Перспективи управління кадрами в рамках процесно-функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки (16). с. 274-277. ISSN 2413-3965

Білоус, М. О. (2011) Тенденції розвитку соціального діалогу в світлі соціально-трудових відносин. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ (2). с. 3-8.

В

Вилгін, Є. А. (2018) Громадські та професійні об'єднання як інститути регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" (2). ISSN 2307-2156

Воронкова, В. Г. (2018) Інформаційно-комунікаційний менеджмент. [Навчальний матеріал]

Вілюра, Т. С. та Потапова, А. Г. (2018) Види маркетингу та їх характеристика. In: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення", 27, Кривий Ріг.

Г

Гончарук, А. О. (2014) Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком (3). с. 145-147. ISSN ISSN 2413-9610

Грибова , Д. В. та Черненко, К. В. (2016) Облік готової продукції тваринництва в умовах нестабільного ринкового середовища. Baltic Journal of Economic Studies. с. 249-253.

Д

Демченко, Н. В. (2016) Кадрова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства фармацевтичної галузі. In: I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку», 24-25, Харків.

Денисенко, М. П. та Терещук, Л. В. (2017) Управління персоналу на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід (7). с. 53-57. ISSN 2306-6814

Деревянко, Е. А. (2008) Конкурентоспособность как неотъемлемый элемент развития экономики. In: II Всеукраинская научная конференция студентов "Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования", 24, Донецк.

Донченко, Л. М. та Рибальченко, Н. П. (2018) Основні шляхи стимулювання туристичної привабливості України. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

К

Качний, О. С. (2018) Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід (6). с. 41-43. ISSN 2306-6814

Кошова, А. В. (2016) Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи", 29, Львів.

Кримчак, Віта Олександрівна (2014) Кадровий менеджмент в сучасній організації. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів та студентів "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення", 12, Кам’янець-Подільський.

Куліш, Т. В. (2018) Маркетингова товарна політика сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику. Інноваційна економіка (73). с. 161-168. ISSN 2309-1533

Л

Лазурко, Т. В. (2018) Вплив зовнішніх чинників на маркетингову діяльність ТОВ «Тульчинм’ясо». Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (59). с. 406-412.

Лисецька, Н. та Олійник, А. (2015) Інноваційні підходи щодо акцизного оподаткування в контексті Європейського досвіду. Глобальні та національні проблеми економіки (7). с. 41-47. ISSN 2413-3965

М

Матвієнко, Г. А. (2018) Асиметрія доходів населення як загроза для сталого розвитку економіки України. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування", 14-15, Мелітополь.

Н

Наконечний, К. П. (2011) Ресурсний менеджмент. [Навчальний матеріал]

Ніжніков, М. Л. (2018) Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва. Агросвіт (9). с. 15-19. ISSN 2306-6792

О

Олексенко, Р. І. (2011) Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. Інший. Колор Принт, Мелітополь.

Олексенко, Р. І. (2007) Тенденції розвитку харчового підкомплексу агропромислового комплексу України. Агросвіт (20). с. 23-26. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2008) Теоретичні погляди на конкуренцію, її роль в аграрному секторі економіки. Агросвіт (7). с. 30-35. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2007) Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Інвестиції: практика та досвід (11). с. 27-31. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства. Інвестиції: практика та досвід (19). с. 27-30. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2008) Організаційно-економічні передумови формування і розвитку ринку м’яса в Україні. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку".

Олексенко, Р. І. (2007) Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств. In: Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития Украины в глобальной среде», 26-28, Симферополь.

Олексенко, Р. І. (2009) Формування збутової стратегії туристичними підприємствами у ринкових умовах. In: Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару молодих вчених та студентів, Мелітополь.

Олексенко, Р. І. (2015) Незаконні фінансові операції в умовах глобалізаційних процесів. In: «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі»: Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада, Житомир.

Олексенко, Р. І. (2013) Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. Том 1. Розд. 1.24. Філософія конкурентоспроможності підприємств в умовах впливу глобалізації на модифікацію державної політики. Інший. "Герда", м. Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. та Буркацкий, Р. О. (2013) Реальні інвестиції їх види та характеристика. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. та Грохов, С. В. (2013) Теоретичні аспекти управління персоналом. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. та Лисова, Л. С. та Шевченко, Ю. В. (2013) Стратегія розвитку підприємств по досягненню конкурентних переваг. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. та Лопушанська, Ю. О. та Краскова, І. О. та Снежко, С. С. (2012) Якість - запорука підвищення конкурентоспроможності продукції. Ефективна економіка (12). ISSN 2307-2105

Олексенко, Р. И. (2007) Управление финансами на мясоперерабатывающих предприятиях. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові ринки та інститути", 7-8 грудня, Харків.

Олексенко, Р. И. та Гостева, Н. П. (2013) Экономический механизм государственного регулирования туристической отрасли Украины. Современный научный вестник, 13 (152). с. 5-15. ISSN 1561-6886

Олексин, А. Г. (2014) Особливості інфляційних процесів в Україні 2008-2014 років. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки: зб. наук. пр., 9 (6). с. 194-199. ISSN 2307-8030

Ортина, Анна (2018) Формирования и реализация государственной политики антикризисного развития реального сектора экономики. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampolė.

Ортіна, Г. В. (2018) Стратегія антикризового розвитку реального сектору економіки. In: XIII International scientific and practical Conference "Trends of modern science - 2018", May 30 - June 7, Sheffield.

Ортіна, Г. В. (2018) Реалізація антикризового розвитку реального сектору економіки. In: Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта: ключові питання сучасності», 18, Чернігів.

Ортіна, Г. В. (2018) Інвестиції, як рушійна сила розвитку реального сектору економіки. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Ортіна, Г. В. (2018) Інновації як основа модернізаційної стратегії реального сектору економіки. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права", 4, Полтава.

Ортіна, Г. В. (2018) Антикризовий розвиток реального сектора економіки в умовах глобалізації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної науки", 8-9, Київ.

Ортіна, Г. В. (2018) Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної державної політики в умовах модернізації. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії (2). с. 42-46. ISSN 2312-9395

Ортіна, Г. В. (2018) Стратегія реалізації антикризового розвитку реального сектору економіки. In: 3-я Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку", 21, Херсон.

Ортіна, Г. В. (2018) Філософія антикризового розвитку реального сектору економіки за умов глобалізації. Scientific Journal Virtus, 2 (23). с. 115-119. ISSN 2410-4388

Ортіна, Г. В. (2018) Модернізаційний підхід у процесі реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектору економіки України. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування", 14-15, Мелітополь.

Ортіна, Г. В. (2018) Механізм реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки за умов глобалізації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках", 5.08.2018, Суми.

Ортіна, Г. В. (2018) Шляхи забезпечення конкурентоспроможної зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права», 14, Полтава.

Осіпова, А. Ю. (2012) Проблеми та перспективи використання персоналу підприємств легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства (58). с. 139-144. ISSN 2304-621Х

П

Петрук, М. С. та Фіщук, Н. Ю. (2011) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Wykształcenie i nauka bez granic", 7-15, Przemyśl.

Писанка, В. О. (2017) Маркетинг в управлінні ринковими відносинами. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток агропродовольчогоо ринку в умовах глобалізації економіки», 30, Полтава.

Пугачова, Н. С. (2014) Стратегія екологізації аграрного виробництва. In: Десята міжфакультетська науково-практична конференція молодих вчених "Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону", 14, Житомир.

Піскун, Д. Н. (2018) Роль маркетингу в підвищенні результативності господарювання підприємств. Вісник Хмельницького національного університету, 1 (3). с. 205-208. ISSN 2307-5740

Р

Рибальченко, Н. П. (2018) Головні перепони на шляху розвитку туристичної галузі України. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Рибальченко, Н. П. (2018) Проблеми державного регулювання в реформуванні туристичної галузі України. Scientific Journal Virtus (25). с. 208-211. ISSN 2410-4388

Роїк, М. І. (2015) Теоретико-методологічні засади оптимізації бізнес-процесів в умовах ринку. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські проблеми сучасності», 19, Херсон.

Рудич, О. О. (2010) Сучасний стан і тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств. Вісник аграрної науки (6). с. 79-81. ISSN 2308-9377

С

Свиноус, І. В. (2011) Щодо проблеми конкурентоспроможності Українських м’ясопродуктів. Економіка та управління АПК (6). с. 136-141.

Сизоненко, О. В. (2018) Проблеми формування спроможних територіальних громад в умовах процесу децентралізації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках", 5.08.2018, Суми.

Сильченко, Роман (2018) Механизм информационно-коммуникационного процесса как целостный механизм управления организацией. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Стельник, Д. В. (2016) Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Вісник НТУ "ХПІ Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства" (24). с. 109-112. ISSN 2304 621Х

Степаненко, Альона (2017) Аспекти сучасної освіти для розвитку вітчизняного підприємництва. In: ІІ студентська наукова інтернет-конференція, 28, Київ.

Стецишин, Микола Миколайович (1995) Еколого-економічні проблеми раціонального природокористування в АПК Херсонської області та основні напрями їх вирішення: автореф. дис... канд. екон. наук, спец. 08.08.01 – економіка природних ресурсів та природокористування. Кандидатська thesis, НАН України.

Субботіна, В. П. (2016) Особливості управління персоналом на сучасному підприємстві. Студентський альманах. с. 351-360.

Сіренко, Н. М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка». [Навчальний матеріал]

Ч

Черевко, Д. Г. (2013) Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. 2.10 Quality of products as the competitiveness forming instrument of enterprises in agrarian sphere of economy development/Якість продукції підприємств аграрної сфери економіки як конкурентоформуючий інструмент їх розвитку. Інший. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Черевко, Д. Г. та Сікора, О. А. та Іваницька, Г. Б. (2015) Характеристика конкурентоспроможності підприємства в економічній системі АПК. Вісник Сумського національного аграрного університету (4). с. 112-118. ISSN 2518-1246

Ш

Шарапа, О. М. (2015) Система гарантування якості продукції на велико-товарних сільськогосподарських підприємствах. Формування ринкової економіки (33). с. 431-440.

Шарапа, Ольга (2014) Система гарантування якості продукції на сільськогосподарських підприємствах. In: VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30, Переяслав-Хмельницький.

Шквиря, Н. О. (2018) Стан та особливості стратегічного планування діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство (16). с. 549-553. ISSN 2524-0072

Цей список був створений у Mon Nov 12 23:29:01 2018 EET.