MDPU Repository

Items where Subject is "P Мова та література > PD Германські мови"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 58.

Article

Музя, Є. М. and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2016) Культура в словниках: історично обгрунтовані топоніми в англійській лексикографії. Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства (26). pp. 78-84. ISSN 2307 – 4558

Маслова , А. В. (2016) Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів. Вісник Дніпропетровського університету імені А. Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 1 (11). pp. 266-270. ISSN ISSN 2222-5501

Шарова, Т. М. (2017) Етимологія номінантів емоцій синонімічних рядів «ZORN» – «ГНІВ». Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 33-36.

Garmash, O. L. (2016) English affixal innovations: creating and functioning in the context of globalization. European Journal of Literature and Linguistics, 1. pp. 9-15.

Tarasenko, Tetiana and Kulykova, Liudmyla and Hostischeva, Natalia and Riabukha, Tetiana (2019) Methodological principles of preparation of philology teachers for the implementation of intercultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (22). pp. 170-179. ISSN 2219-5203

Єпіфанцева, Л. А. (2011) Функціонування біблеїзмів у сучасній німецькій мові та мовленні (на матеріалі газетних текстів). Научные исследования-2011: материалы науч.-практ. конф. по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам (2). pp. 48-49. ISSN 978-966-2465-20-4

Єпіфанцева, Л. А. (2009) Структура фразеологічних одиниць біблійного походження в сучасній німецькій мові. Культура народов Причерноморья, 1 (168). pp. 248-249. ISSN 1562-0808

Єпіфанцева, Л. А. (2003) Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та його брати". Нова філологія (2 (17)). pp. 255-262. ISSN 966-599-204-Х

Авраменко, К. В. (2019) Удосконалення методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників засобами інтерактивного навчання на уроках англійської мови. Молодь і ринок, 4 (171). pp. 162-167. ISSN 2308-4634

Бірзулова, А. С. (2019) Комунікація як мікросистема німецькомовного середовища. Trends of the newest: Proceedings of XXXХXI International scientific conference (June 12, 2019, New York). pp. 71-73.

Гармаш, О. Л. (2013) Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мовні і концептуальні картини світу, 1 (34). pp. 245-251.

Гармаш, О. Л. (2015) Структурованість та синхронізація вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. (58). pp. 23-26.

Гармаш, О. Л. (2016) Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. pp. 158-164.

Гармаш, О. Л. (2018) Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 1 (69). pp. 104-106.

Гармаш, О. Л. (2018) Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 4 (72). pp. 11-14.

Гармаш, О. Л. (2018) Метаконцептуальна деривація похідних вторинної номінації (на матеріалі англомовних інновацій). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», 2 (34). pp. 165-169.

Гармаш, О. Л. (2013) Актуалізація трансдисциплінарності когнітивної лінгвістики як умова підвищення її експланаторності. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки (68). pp. 63-66.

Гармаш, О. Л. (2013) Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми англійської мови. Нова філологія: зб. наук. пр., 56. pp. 18-24.

Гармаш, О. Л. (2014) Вербалізація англомовних біоцентричних лексикалізованих концептів афіксального типу. Science and Education a New Dimension. Philology, 2 (34). pp. 47-50.

Гармаш, О. Л. (2017) Перспективи когнітивного підходу в сучасній лінгвістиці. Wykształcenie i nauka bez granic – 2017: materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 10. pp. 15-18.

Гармаш, О. Л. (2015) Категория фрактальности в изучении англоязычных морфологизированных концептов. East West: proceedings of the 9th International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. pp. 19-23.

Гармаш, О. Л. (2015) Вербалізація лінгво-ментальних інновацій, утворених за участю морфологізованого концепта MICRO–. Nauka i inowacja - 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 8. pp. 6-8.

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2017) The use of new technologies in the process of new philological faculty foreign language teaching. World science, 3 (11). pp. 11-12. ISSN 2413-1032

Коноваленко, Т. В. (2019) Містичне у сприйнятті героїв роману Ренсома Ріґґза “Miss Pereggrine’s Home for Peculiar Children”. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2019 р.. pp. 130-135.

Лазаренко, В. Ю. (2019) Фрейм як засіб фіксації стереотипів мислення та поведінки. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 11-22 листоп. 2019 р.. pp. 87-88.

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2014) Творчі роботи з української та німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2017) Публіцистичний текст та мовна номінація. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (67). pp. 207-210. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2013) Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень студентів ВНЗ. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (39). pp. 266-269. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2015) Соціальні конотації оніму. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (59). pp. 140-141. ISSN 2519-2558

Надольська, Ю. А. (2012) Впровадження сучасних інформаційних технологій у вивченні німецької мови як другої іноземної. Лінгвістика та Літературознавство, 7 (1). pp. 249-255.

Надольська, Ю. А. (2010) Використання інноваційних технологій у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах. Функциональная лингвистика, 2 (1). pp. 113-115.

Надольська, Ю. А. (2013) Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. pp. 75-78.

Надольська, Ю. А. (2013) Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Мова і культура, 1 (16). pp. 419-423. ISSN 2522-493Х

Надольська, Ю. А. (2014) Мультимедийные учебные программы как средство активизации учебной деятельности студентов при изучении немецкого языка как второго иностранного. Обраовательные технологии и общество, 14 (1). pp. 347-359. ISSN 1436-4522

Надольська, Ю. А. (2014) Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у ВИШІ. Мова і культура, 3 (17). pp. 375-380. ISSN 2522-4948

Надольська, Ю. А. (2015) Комунікативні та творчі можливості практичних занять з німецької мови у ВНЗ. Мова і культура, 1 (176). pp. 523-528.

Надольська, Ю. А. (2019) Диктант як засіб активізації мовленнєво-мисленнєвої діяльності студентів під час вивчення німецької мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 3 (40). pp. 132-135. ISSN 2409-1154

Надольська, Ю. А. (2019) Позааудиторна діяльність як складова процесу навчання німецької мови. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (11 жовтня 2019 р., м. Чернівці). pp. 234-237.

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. С. (2019) Креативні форми роботи з диктантами на уроці з німецької мови. Проблеми розвитку, функціонування та методів викладання мов у полікультурному просторі: матеріали Студентського наук.-практ. он-лайн форуму, 22 листоп. 2019 р.. pp. 53-56.

Надольська, Ю. А. and Мінкова, О. Ф. (2014) Творчі роботи з української і німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні німецької мови основної школи. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 179-184. ISSN 978-617-7566-80-8

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Dictation as a means of intensification of students’ cognitive and learning activity in German class. Scientific Development of new Eastern Europe, 1. pp. 7-10. ISSN 978-9934-571-89-3

Надольська, Ю. А. and Шелудько, Д. (2019) Пісня як засіб дидактичної гри при вивченні лексики на уроці з німецької мови. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 27-28 вересня 2019 р.). pp. 122-123.

Назаренко, І. В. (2016) Словоскладання як один з найпоширеніших способів словотвору німецької мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (146). pp. 505-509. ISSN 978-617-7197-37-8

Назаренко, І. В. (2017) Мовна гра у системі мовно-стилістичних засобів вираження комічного. Мовна гра у системі мовно-стилістичних засобів вираження комічного, 1. pp. 86-88. ISSN 81+82 (05)

Назаренко, І. В. (2016) Хронотопний модус авторських казок про тварин (на матеріалі твору Готфріда Келлєра «Spiegel, das Kätzchen»). Художні модуси хронотоп в культурно-мистецькому дискурсі. pp. 163-165. ISSN 978-617-7346-36-3

Насалевич, Т. В. (2015) Раскрытие образа в жанре социальной фантастики (на материале романа Дэниэла Киза «Flowers for algernon»). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр. (2 (16)). pp. 180-183.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Особливості становлення видо-часових форм перфекта в германських мовах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30 (3). pp. 172-176. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Тарасенко, Т. В. and Тарасенко, М. Р. (2019) Використання нетрадиційних методів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 227-231. ISSN 978-617-7055-81-4

Тєтєріна, О. В. (2019) До вивчення універсального концепту HAUS. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 11-22 листоп. 2019 р.. pp. 89-90.

Янковська, К. Е. (2019) Форми модальних дієслів у німецькій мові та їх місце у реченні. We are building the future: proceedings of XXXХXII International scientific conference (June 27, 2019, Washington). pp. 9-13.

Book Section

Єпіфанцева, Лариса (2014) Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурс. Структура фразеологічних одиниць біблійного походження у сучасній німецькій мові. In: Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурсу: колективна монографія. Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 5-11. ISBN 978-617-70-55-80-7

Monograph

Лемещенко-Лагода, В. В. and Рябуха, Т. В. (2019) Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики. Вступ. Other. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. (2019) Нові перспективи в англійській філології та у навчанні англійської мови. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. (In Press)

Conference or Workshop Item

Лебєдєва, О. А. (2017) DaF und MINT-Fächer in der Ukraine: Rahmenbedingungen und Chancen. In: XVI Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 02.08.2017 р., Fribourg/Freiburg, Schweiz.

Teaching Resource

Жила, Наталія (2015) Література Німеччини: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Єпіфанцева, Л. А. (2010) Методичні рекомендації до практичного курсу основної іноземної мови (німецької) з аспекту «Аналітичне читання» (для студентів 4 курсу філологічного факультету). [Teaching Resource]

Єпіфанцева, Л. А. (2015) «Практикум з теоретичного курсу основної іноземної мови (теоретична фонетика німецької мови) для студентів ІІ курсу, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)*». [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 17 18:54:38 2020 EET.