MDPU Repository

Педагогічні умови національно-патріотичного виховання майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки

Воровка, М. І. and Кожевникова, А. В. (2023) Педагогічні умови національно-патріотичного виховання майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки. Інноваційна педагогіка (66). pp. 210-214. ISSN 2663-6085

[img] Text
стаття_Одеса.pdf

Download (1MB)

Abstract

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА210Випуск 66. 2023 РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR NATIONAL-PATRIOTIC UPBRINGING OF FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING Стаття присвячена теоретичним заса- дам і принципам формування патріотичної свідомості та національної ідентичності у студентів як майбутніх викладачів, що актуально в умовах сьогодення та потре- бує більш глибокого вивчення. У роботі проаналізовано специфіку визначення націо- нально-патріотичного виховання, що поля- гає у: формуванні національно-патріотич- них цінностей; вихованні гідності за історію та культуру України; соціальній відповідаль- ності особистості; вихованні активної гро- мадянської позиції; здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності кожного громадянина України. Доведено, ключовими складовими процесу формування педагогічної майстерності викладача та розвитку національно-патрі- отичного виховання є системний підхід до педагогічної майстерності; педагогічна компетентність як центральний елемент педагогічної майстерності та розвитку національно-патріотичного виховання; роз- виток педагогічних здібностей, які спри- яють самовдосконаленню, професійному розвитку, підвищення рівня педагогічної май- стерності та сприяють національно-патрі- отичному вихованню; використання техно- логій колективного творчого навчання та виховання, спрямованих на розвиток твор- чого потенціалу як викладача, так і учасни- ків освітнього процесу. З’ясовано, що для забезпечення ефектив- ності процесу розвитку національно-патрі- отичного виховання майбутніх викладачів, необхідно реалізувати такі педагогічні умови: формування мотиваційно-ціннісних якостей особистості викладача щодо роз- витку національно-патріотичного вихо- вання; використання технологій колектив- ного творчого виховання щодо розвитку національно-патріотичного виховання май- бутніх викладачів; створення виховного середовища для ефективного розвитку національно-патріотичного виховання май- бутніх викладачів. У даному дослідженні розкрито важливість врахування національних цінностей та культурної спадщини в освітньому процесі. Схарактеризовано процес професійної під- готовки щодо розвитку національно-патрі- отичного виховання майбутніх викладачів як багатокомпонентний процес. Ключові слова: виховання, педагогічні умови, національно-патріотичне виховання, технологія колективного творчого вихо- вання. This article is devoted to the theoretical foun- dations and principles of the formation of patriotic consciousness and national identity among students as future teachers, which is topical in today’s conditions and requires a deeper study. The work has analyzed the specifics of the definition of national-patriotic upbringing, which consists in: formation of national-patriotic values; education of dignity for the history and culture of Ukraine; social responsibility of the individual; fostering active civic position; the ability to counteract the manifestations of immorality, offenses, lack of spirituality, and anti-social activities of every citizen of Ukraine. Confidently, the key components of the process of forming the teacher’s pedagogical skills and the development of national-patriotic educa- tion are a systematic approach to pedagogical skills; pedagogical competence as a central ele- ment of pedagogical skills and the development of national-patriotic education; development of pedagogical abilities that contribute to self- improvement, professional development, raising the level of pedagogical skills and contribute to national and patriotic education; the use of collec- tive creative learning and education technologies aimed at developing the creative potential of both the teacher and participants in the educational process. It has been found out that in order to ensure the effectiveness of the process of development of national-patriotic upbringing of future teachers, it is necessary to implement the following peda- gogical conditions: the formation of motivational and valuable qualities of the teacher’s personality regarding the development of national-patriotic upbringing; application of technologies of collec- tive creative education for the development of national-patriotic upbringing of future teachers; creation of an educational environment for effec- tive development of national-patriotic upbringing of future teachers. This study has revealed the importance of taking into account national values and cultural heritage in the educational process. The process of pro- fessional training regarding the development of national-patriotic upbringing of future teachers has been characterized as a multi-component process. Key words: upbringing, pedagogical conditions, national-patriotic upbringing, technology of col- lective creative education

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > L Освіта (Загальне)
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2300 Вища освіта
Divisions: Факультет інформатики, математики та економіки > Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності > Фахові видання
Depositing User: Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності
Date Deposited: 26 Jan 2024 15:42
Last Modified: 26 Jan 2024 15:42
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/13439

Actions (login required)

View Item View Item