MDPU Repository

Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Г | Д | З | К | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items: 44.

Є

Євтушенко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2011) Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря. Доповіді НАНУ (11). pp. 143-146. ISSN 1025-6415

А

Абдураман, А. Ш. and Котова, О. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2011) Особливості рекреаційного природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. pp. 9-13.

Б

Білецька, М. В. (2011) Творчість як суб‘єктивна передумова креативного розвитку особистості: теоретико-методологічні підходи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (6). pp. 6-13.

Білоус, М. О. (2011) Тенденції розвитку соціального діалогу в світлі соціально-трудових відносин. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ (2). pp. 3-8.

Г

Гришко, С. В. (2011) Значення лісосмуг та лісових насаджень для Приазовського степу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Дагоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 14 (26). pp. 97-102.

Гришко, С. В. (2011) Значення лісосмуг для функціонування Приазовського степу. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 28-30 вересня 2011 р.). pp. 96-99.

Д

Даценко, Л. М. and Непша, О. В. (2011) Акумулятивні утворення Північного Приазов'я. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія “Географія”, 24(63) (3). pp. 15-18.

Даценко, Л. М. and Непша, О. В. and Князькова, І. Л. and Сапун, Т. О. (2011) Результати дослідження геолого-геоморфологічних процесів у Східному Приазов’ї за 2008-2010 рр. Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнар. наук. конф.. pp. 138-141.

Демченко, В. О. (2011) Іхтіофауна акваторій Азово-Сиваського національного природного парку. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 32-38. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. (2011) Теоретичні та практичні аспекти проблеми використання риб в якості індикаторів стану гідроекосистем (на прикладі Азовського моря). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (47). pp. 26-31. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2011) Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря. Морський екологічний журнал (4). pp. 40-49. ISSN 1684-1557

Демченко, Н. А. (2011) Структура іхтіоценозів річок північно-західного Приазов`я та закономірності їх формування. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 38-46. ISSN 2414-9594

З

Зав’ялова, Т. В. and Ходосовцев, О. Є. (2011) Лишайники ключових ботанічних територій Північно-Західного Приазов'я. Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні: матеріали міжнар. наради (6-7 жовтня 2011 р., м. Мелітополь). pp. 55-56.

К

Копєйцева, Л. П. (2011) Смислова векторність символічних образів у концепції світу Василя Мови. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. I, 3 (214). pp. 72-78. ISSN 2227-2844

Котова, О. В. (2011) Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання у старшій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Н

Наконечний, К. П. (2011) Ресурсний менеджмент. [Teaching Resource]

Непша, О. В. (2011) Антропогенне навантаження на ландшафтні комплекси північноазовських кіс та шляхи їх збереження. Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України: зб. матеріалів VІІ всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 140-142.

Непша, О. В. (2011) Кіммерійські відклади Білосарайської коси (північне узбережжя Азовського моря). Збірник праць Інституту геол. наук НАН України, 4 (2011). pp. 123-126.

Непша, О. В. (2011) Про радіоактивність пісків північного узбережжя Азовського моря. Актуальні проблеми дослідження довкілля: зб. наук. пр. (за матеріалами ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю для мол. учених , 19-21 травня 2011 р., м. Суми.). pp. 382-383.

Непша, О. В. (2011) Голоценові відклади Бердянської та Обитічної кіс (північне узбережжя Азовського моря). Сучасні проблеми геологічних наук: матеріали ІІІ Усеукр. конф.-школи. pp. 24-25.

Непша, О. В. (2011) Пліоценові (кіммерійські) відклади Білосарайської коси (північне узбережжя Азовського моря). Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: зб. матеріалів молодіжної наук. конф. 9-10 листопада 2011, Київ. pp. 43-44.

О

Олексенко, Р. І. (2011) Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. Other. Колор Принт, Мелітополь.

П

Прийма, Сергій (2011) Організаційні умови функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (7). pp. 241-254. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2011) Моделі відкритої освіти дорослих: сучасний стан та перспективи. Вища освіта України, 1 (3). pp. 408-417.

Петрук, М. С. and Фіщук, Н. Ю. (2011) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Materia?y VII Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Wykszta?cenie i nauka bez granic", 7-15, Przemy?l.

Р

Рябчич, Т. І. (2011) Впровадження інтерактивної дошки Smart Board як новітнього комп’ютерно-орієнтованого засоба навчання на уроках математики в старшій школі. Вища освіта України: тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Дод. 2), 3 (4(29)). pp. 623-630.

С

Стотика , І. Г. and Власенко , Е. А. (2011) Педагогічна творчість як складова самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного пеадгогічного університету. Серія: Педагогіка (6). pp. 115-121.

Свиноус, І. В. (2011) Щодо проблеми конкурентоспроможності Українських м’ясопродуктів. Економіка та управління АПК (6). pp. 136-141.

Сегеда, Наталя (2011) Міжкультурна комунікативна компетентність як сутнісна ознака професійно-педагогічної якості викладача. Нова педагогічна думка (3). pp. 65-68.

Сегеда, Наталя (2011) Постдипломна освіта як чинник професійного розвитку викладача музичного мистецтва. Наукові записки Психолого-педагогічні науки (6). pp. 29-34.

Сегеда, Наталя (2011) Зміст індивідуально-професійного ресурсу викладача музичного мистецтва у вимірах праксеологічного підходу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (35). pp. 269-274.

Сегеда, Наталя (2011) Стан забезпечення професійного зростання викладача музичного мистецтва у педагогічній реальності інститутів післядипломної освіти. Наукові записки Педагогіка Історія (93). pp. 182-193. ISSN 966-660-016-1

Сегеда, Наталя (2011) Інституціоналізація професійного розвитку викладача музичного мистецтва у вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. (8). pp. 352-358. ISSN 2309-9763

Сегеда, Наталя (2011) Феноменологія розвитку людини в освітніх моделях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (6). pp. 53-61. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2011) Закономірності постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва. Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. (27). pp. 130-139.

Сегеда, Наталя (2011) Дидактичні орієнтири креативно-акмеологічного супроводу професійного розвитку викладача музичного мистецтва. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. I (8). pp. 162-169. ISSN 2227-2844

Сегеда, Наталя (2011) Поліпарадигмальна сутність постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (1). pp. 257-263.

Стецишин, М. М. and Гришко, С. В. (2011) Сучасні кліматичні особливості Запорізької області. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія Географія і сучасність: зб. наук. пр., 16 (28). pp. 82-86.

Т

Ткаченко, М. Ю. (2011) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря. In: Pontus Euxinus – 2011: VII международная научно-практическая конференция, 24-27 мая 2011 г, Севастополь.

Ткаченко, М. Ю. (2011) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря. In: VII международная научно-практическая конференция "Pontus Euxinus – 2011", 24-27 мая 2011, Севастополь.

Ткаченко, М. Ю. (2011) Структура популяції бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. In: IV міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 7 – 11 вересня 2011 року, Одеса.

Х

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Казакова, С. М. (2011) Особливості фізичної реабілітації при дисплазії суглобів у дітей 3-5 років на поліклінічному етапі. Педагогіка здоров'я: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 342-344.

Ш

Шаров, С. В. (2011) Розвиток готовності студентів до самостійної навчальної діяльності як необхідна умова її здійснення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: Проблеми та пошуки: зб. наук. пр. (68). pp. 395-398.

Шарова, Т. М. (2011) Герої оповідань Івана Маслова. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. (4.8). pp. 120-123.

This list was generated on Mon Jun 24 20:15:32 2019 EEST.