MDPU Repository

Items where Subject is "P Мова та література > PE Англійська мова"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | Б | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | Ч
Number of items at this level: 53.

G

Goncharova O.A.,, О. А. and Konovalenko, T. V. (2018) Future English Language Teachers' Life Skills Development in Methodology Course. Studies in Comparative Education: Biannual scientific journal in Education (1). pp. 98-104.

Gurova, Tatiana and Gurov, Sergii and Moskalyova, Lydmila (2017) Innovative technologies in the formation of future english teachers’ intercultural communicative competence. Science and Education (6). 44 -50. ISSN 2311-8466

K

Kulikova, L. and Kamyshova, T. (2018) Learning writing by means of information technologies. Science, Research, Development, 11. pp. 18-21.

Kulikova, L. and Tarasenko, M. (2019) Mastering lexical material at foreign language lessons. Science, research, development. # 13: monografia pokonferencyjna, 2 (13). pp. 17-19.

Б

Байтерякова, Наталія and Байтеряков, Олег (2018) Характеристика основних розрядів англійської спелеологічної лексики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. pp. 13-21. ISSN ISNN 2521-1293

Баранцова, І. О. (2018) Modern Trends in Intercultural Education. Children and Schools, 40 (4 (2)). pp. 411-417. ISSN ISSN 1532-8759

Г

Гармаш, О. Л. (2018) Метаконцептуальна деривація похідних вторинної номінації (на матеріалі англомовних інновацій). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», 2 (34). pp. 165-169.

Гармаш, О. Л. (2018) Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 4 (72). pp. 11-14.

Гармаш, О. Л. (2018) Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 1 (69). pp. 104-106.

Гармаш, О. Л. (2016) Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. pp. 158-164.

Гармаш, О. Л. (2015) Структурованість та синхронізація вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. (58). pp. 23-26.

Гармаш, О. Л. (2013) Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мовні і концептуальні картини світу, 1 (34). pp. 245-251.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2018) Main tendencies of the development of the pre-service language teacher education in Ukraine. World of Science, 1 (29). pp. 7-10.

Гуров, Сергій (2018) Сутність духовно-моральних цінностей особистості у філософсько-педагогічному дискурсі. Молодь і ринок (6). pp. 85-90. ISSN 2308-4634

Гуров, Сергій (2018) Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури. Молодь і ринок (4). pp. 57-64. ISSN 2308-4634

Гуров, Сергій (2017) Закони, закономірності, принципи, форми та методи виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами літературного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 18 (1). pp. 73-80. ISSN 2219-5203

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. Ю. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formation. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 151-156.

Гурова, Тетяна (2018) Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови. Молодь і ринок (5). pp. 68-74. ISSN 2308-4634

Д

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є. and Музя, Є. М. (2016) Методи інкорпорування топонімів в корпус словника та їх розташування в ньому. МОВА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЧАСОПИС З МОВОЗНАВСТВА (25). pp. 115-119. ISSN ISSN 2307—4558

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2014) Відтворення інверсії як перекладознавча проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. (5). pp. 127-137. ISSN ISSN 2412-933X

З

Зануда, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Французькі запозичення як джерело поповнення словникового запасу англійської мови. Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження: матеріали І Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 28-31.

К

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. (2019) The importance of reflective learning in teaching foreign language. Thinking globally - teaching locally: book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine convention. pp. 53-55.

Коноваленко, Т. В. (2019) Містичне у сприйнятті героїв роману Ренсома Ріґґза “Miss Pereggrine’s Home for Peculiar Children”. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2019 р.. pp. 130-135.

Коноваленко, Т. В. (2018) Modes of Learning and Teaching in Methodology Session. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: IV International spring symposium proceedings. pp. 99-106.

Коноваленко, Т. В. and Жукова, Г. Д. (2018) Створення умов для ситуативно спрямованого навчання англомовного говоріння. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.ї конф.. pp. 279-284.

Коноваленко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2018) Новые ИТ-технологии в обучении английскому языку. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 141-143.

Коноваленко, Т. В. and Рутковська, А. М. (2018) Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 284-288.

Коноваленко, Т. В. and Філь, О. П. (2017) Співвідношення різних типів словотвору у художньому тексті. Мова. Свідомість. Концепт (7). pp. 47-51. ISSN 978-617-7055-81-4

Котлярова, В. Ю. (2014) Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови. Наукові записки національного університету «Острозька академія» (42). pp. 209-211.

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2017) Наративні методи та їх навчально-пізнавальний потенціал. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики, 2 (15). pp. 21-24. ISSN ISSN2307-633X

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2018) Навчання професійно спрямованого аудіювання на заняттях з англійської мови. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр.. pp. 103-105. ISSN 2519-2558

Куликова, Л. А. (2019) Навчання студентів презентації на заняттях з іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та викладачів ЗВО. pp. 472-474.

Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Зіненко, Н. В. (2019) Міжкультурна комунікація у викладанні іноземних мов і професійній діяльності майбутніх фахівців. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (9). pp. 179-184. ISSN 978-617-7055-81-4

М

Маслова, А. В. (2016) Вправи для навчання магістрантів аналізу автентичного науково-педагогічного тексту англійською мовою. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (144). pp. 411-414.

Маслова, А. В. (2015) Использование аутентичных материалов в процессе обучения английской научной речи магистров. Modern Science – Moderni Veda (1). pp. 71-76.

Маслова, А. В. (2015) Експериментальна перевірка ефективності методики навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки. Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди», 2 (36). pp. 483-491.

Маслова, А. В. (2015) Критеріальний апарат визначення ефективності методики навчання англійського наукового писемного мовлення магістрів на основі аналізу педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (136). pp. 560-566.

Маслова, А. В. (2016) Сутність процесу інтегрованого навчання професійної педагогічної діяльності засобами англійської мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр., 3 (37). pp. 137-144.

Музя, Є. М. (2017) Концепты и контрасты: монография. Концепт-топоним и реализация его этнокультурной составляющей в англоязычной лексикографии. Other. Издательский дом «Гельветика», Одесса.

Музя, Е. М. (2017) Топонимы как отдельный разряд ономастической лексики. Записки з романо-германської філології/ Writings in Romance-Germanic Philology. pp. 81-89.

О

Осадчий, В. В. and Симоненко, С. В. (2017) Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 58 (2). pp. 33-48. ISSN 2076-8184

П

Приходько, І. М. and Христова, О. Ф. (2018) Некоторые аспекты обучения иноязычной лексике. Rozwoj i praktyka. Pedagogigka. pp. 32-34.

Р

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2016) «Голландські» ксеноніми в англійській мові. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 53-57. ISSN 978-617-7055-81-4

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Подолання лексичного бар’єру як запорука успішності міжкультурної комунікації. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 166-170.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Expressive reading in the training of would-be teachers of foreign languages. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY: zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 14. pp. 41-43.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) On importance of listening activities at English lessons. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY, 10. pp. 114-116.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання лексичного підходу на заняттях з домашнього читання у мовному внз. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 8. pp. 154-156.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Літературний текст як засіб формування міжкультурної компетенції майбутніх викладачів іноземної мови. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. pp. 156-158.

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2017) Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 137-143.

Ч

Чорна, О. О. (2016) Роль языкового заимствования в английском языке как способ обогащения словарного запаса. Матеріали міжнародної конференції "Гуманитарные и естественные науки в стратегическом развитии современного образовательного учреждения". pp. 63-65.

Чорна, О. О. (2015) Роль гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (46). pp. 83-89.

Чорна, О. О. (2019) Основи технології ігрових форм навчання. Science, research, development. #14 philology, sociology and culturology: monografia pokonferencyjna (14). pp. 58-60.

Чорна, О. О. (2019) Step by step of teacher actions in the formation of grammatical skills. Thinking globally,teaching locally: book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention, april 9-10, 2019. pp. 30-32.

This list was generated on Mon Jun 17 23:42:33 2019 EEST.