MDPU Repository

Items where Division is "Природничо-географічний факультет > Кафедра історії, археології та філософії" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Попенко, Я. В. (2015) Туреччина: встановлення та розвиток міждержавних взаємин упродовж 1917-1920 рр. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (8-9). pp. 202-205.

Попенко, Я. В. (2015) «Румунський напрям» української дипломатії в 1917-1920 рр.: новітній етап історіографічних досліджень». Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (10). pp. 30-33.

Попенко, Я. В. (2015) Історія українсько-турецьких дипломатичних взаємин 1917-1920-х рр. у вітчизняній мемуарній спадщині. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (23). pp. 255-258.

Попенко, Я. В. (2015) Українська дипломатія наприкінці Першої світової війни: основні напрямки розвитку. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Матеріали V-ої Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.), 5. pp. 67-71.

Замуруйцев, О. В. (2015) Особливості соціально - економічного розвитку німецькомовних поселень південного регіону України в 50-80 -х ХІХ століття. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (43). pp. 74-78.

Krylova, A.N. and Schkoda, N.A. and Zamuruysev, А.V. and Zhiryakov, A.Y. (2015) Molochansk Germans, Mennonites and the surroundings society: features of the land relationships. The Caucasus. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus. pp. 16-20.

Шкода, Н.А. and Крилова, А.М (2015) Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині ХIХ. Українознавчий альманах (18). pp. 215-218.

Ситник, О. М. (2015) Парадигма національно-патріотичного виховання молоді та студентів у контексті освітнього процесу в Україні. Роль освiти у формуванні життєвих цiнностей молоді : матеріали всеукраїнської науково-практичної студентів і молодих вчених (Мелітополь, 30 жовтня 2015 р.). pp. 83-85.

Ситник, О. М. and Радченко, В. О. (2015) Роль українського рукопашу «Спас» у національно-патріотичному вихованні студентської молоді. Роль освiти у формуванні життєвих цiнностей молоді : матеріали всеукраїнської науково-практичної студентів і молодих вчених (Мелітополь, 30 жовтня 2015 р.). pp. 82-83.

Ситник, О. М. and Гажева, К. М. (2015) Державотворчий розвиток Запорізької Січі – як зразок середньовічного військово-лицарського ордену. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана Хмельницького (3). pp. 126-136.

Ситник, О. М. (2015) Парадигма української націоналістичної ідеології в контексті національно-визвольної боротьби першої половини ХХ-го та початку ХХІ-го століть. Дрогобицький краєзнавчий збірник. pp. 348-358.

Ситник, О. and Гатило, Ю. (2015) Проект Конституції Пилипа Орлика як модель державно-правового розвитку періоду Гетьманщини. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана Хмельницького (3). pp. 137-145.

Ситник, О. and Груздь, В. (2015) Гадяцька унія в контексті відновлення гетьманської держави часів І. Виговського. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана Хмельницького (3). pp. 146-155.

Полякова, Л. І. and Поляков, А. В. (2015) Національна еліта в Україні на сучасному етапі державотворення: особливості становлення та розвитку. Матеріали XIX Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: перспективи та проблеми розвитку» 24-25 грудня 2015. pp. 42-46.

Александров, Д. В. (2015) Зсув імперативів інституту освіти під час розбудови інформаційного суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умовглобалізації» (19-20 листопада 2015 р.). pp. 23-25.

Александров, Д.В. (2015) К проблеме исследования констелляций политических интересов. Материалы XI международной научно-практической конференции «Европейская наука ХХI века – 2015» (07-15 мая 2015 г.) (6). pp. 44-47.

Александров, Денис (2015) До проблеми трансформації суспільної свідомості в освітньому середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і персективи» (11-12 червня 2015 р.). pp. 18-21.

Taravska, Yana (2015) Features and characteristics of social and political activities Andrey Zhuk (1900-1919). Oxford Journal of Scientific Research. pp. 712-719. ISSN 0305-4882

Александров, Д. В. (2015) Освітянська самосвідомість та імперативи інституту освіти: соціально-філософський аналіз. Versus, 2 (6). pp. 71-76. ISSN 2310-4562

Гудзь, В. В. (2015) Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 2. pp. 155-165.

Гудзь, В. В. (2015) Зарубіжна історіографія Голодомору в науковому доробку Василя Марочка. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (5 (8)). pp. 26-39.

Гудзь, В. В. (2015) Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні в сучасній світовій історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (43). pp. 263-268.

Жиряков, О. Ю. (2015) Африканська експансія Іспанії у добу католицьких королів. Strategiczne pytania swiatowej nauki -2015: materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 38-40.

Жиряков, О. Ю. (2015) Правова ізоляція євреїв у Третьому Рейху в 1933-1935 рр. Zprav y vedeckeideje – 2015: materialy XI Mezinarodni vedecko-prakticka konference. pp. 53-55.

Замуруйцев, О. В. and Жиряков, О. Ю. (2015) Виникнення кризи при вивченні проблеми кваліфікаційного рівня кадрів РСЧА та шляхи її подолання у російській історіографії. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. pp. 113-117.

Краско, Наталия (2015) Българите в Таврия: културно-географско проучване. Географски науки и образование: сборник доклади четвърта международна конференция. pp. 202-207.

Крилова, А. М. (2015) Підземні води як основа водопостачання м. Мелітополя. Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф.. pp. 35-41.

Крилова, А. М. (2015) Документи подвірного обстеження землевпорядкованих господарств (на прикладі Бердянського повіту). Еврика (1). pp. 51-54.

Полякова, Л. І. (2015) Історичний погляд на Конституційну реформу 2004 р.: етапи та наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (2). pp. 93-98. ISSN 2307-7778

Таравська, Я. В. (2015) Особливості пороцесу формування української національної ідеології в освітніх закладах України. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 3 (26). pp. 279-280.

Таравська, Я. В. (2015) Визначальні шляхи становлення та подальшого розвитку української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука. Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VІ Всеукр. наук. конф.. pp. 460-465.

Таравська, Яна (2015) Специфіка формування історичної свідомості студентської молоді в Україні. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 49-50.

Book Section

Александров, Д. (2015) Зміна імперативів інституту освіти та їх демаркація. In: Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine: Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole, pp. 157-163. ISBN 978-83-62683-64-0

Monograph

Гудзь, В. В. and Пачев, С. І. and Таравська, Я. В. and Замуруйцев, О. В. and Крилова, А. М and Шкода, Н. А. and Попенко, Я. В. and Мовчан, О. М. and Александрова, Г. І. and Жиряков, О. Ю. and Михайлов, В. В. and Полякова, Л. І. and Гапотій, В. Д. and Красько, Н. С. (2015) Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби. Project Report. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Conference or Workshop Item

Крилова, А. М. (2015) Документы Специального межевания как источник по истории землевладения и землепользования в Северном Приазовье. In: V Междунар. конф. по исторической географии "Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований", 18–21 мая 2015 г., Санкт-Петербург.

Крилова, А. М. (2015) Діяльність Селянського земельного банку в Північному Приазов’ї (1883-1915). In: Регіональна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження А. А. Хижняка, 23 квітня 2015 року, Мелітополь.

Book

Замуруйцев, О. В. (2015) Історія Стародавньої Греції та Риму: навчальний посібник. МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Аносов, І. П. and Елькін, М. В. and Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. (2015) Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. ТОВ «Видавничий будинок ММД».

Teaching Resource

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія релігії та церкви в Україні" (для студентів магістратури спеціальності "Історія"). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія української культури" (для студентів I-их курсів неісторичних спеціальностей). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу "Озхорона праці в галузі" (для студентів V курсу спеціальності "Історія"). [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 12 11:55:02 2019 EEST.