MDPU Repository

Розвиток гендерної культури студентства у закладах вищої освіти України у 60 роки – на початку 90-х років ХХ століття: суспільно-історичний контекст

Воровка, М. І. and Онипченко, О. І. and Кожевникова, А. В. (2022) Розвиток гендерної культури студентства у закладах вищої освіти України у 60 роки – на початку 90-х років ХХ століття: суспільно-історичний контекст. Інноваційна педагогіка, 1 (52). pp. 9-14. ISSN 2663-6085

[img] Text
стаття_Одеса.pdf

Download (160kB)

Abstract

В статті проаналізовано становлення теорії та практики розвитку гендерної культури студентства закладів вищої освіти України в 60-ті – на початку 90-ті роки ХХ століття у суспільно-історичному контексті. З'ясовано, що суспільно-історичний контекст 60-х – початку 90-х років ХХ століття визначався особливостями гендерних відносин у радянському суспільстві, насамперед – закріпленим конституційно рівноправ’ям жінок та чоловіків, яке забезпечувалося наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти та професійної підготовки, у праці, винагороді за неї та просуванні по роботі, в суспільно-політичній і культурній діяльності. Доведено, що соціальною політикою СРСР виключно на жінку перекладалося вирішення демографічної ситуації та сімейне виховання. Це викликало «подвійне навантаження» жінки, здолати яке мала патерналістська політика підтримки материнства і дитинства. Попри проголошене рівноправ’я, жінка опинилась в уразливому становищі користувача державних преференцій, який потребує соціального захисту, що обмежувало можливості участі жінок в суспільному та політичному житті, професійному зростанні. У сфері трудових відносин та прийнятті рішень складалася вертикальна та горизонтальна гендерна сегрегація. Зазначено, що хоча гендерні підходи, і, звичайно, гендерний дискурс увійшли в вітчизняну педагогіку лише наприкінці ХХ століття, відповідно й розвиток гендерної культури студентів як педагогічний процес в діяльності закладів вищої освіти не існував. Проте, якщо використовувати сучасну термінологію, вища школа транслювала цінності панівної гендерної культури (статевої, соціостатевої) як цілеспрямовано, так і ненавмисно, тож практика розвитку гендерної культури склалася раніше, ніж сформувалася відповідна теорія та гендерний дискурс. Зазначено, що діяльність закладів вищої освіти сприяла розвитку гендерної культури студентства на основі статеворольового (соціостатевого) підходів, відповідно до цінностей радянського традиціоналізму та ідеологем радянської гендерної культури (рівність чоловіків та жінок в СРСР, «працююча мати», «чоловік-захисник», захист материнства і дитинства, сімейні ролі тощо). Ключові слова: гендерна культура, гендерний порядок, гендерні контракти, професійна сегрегація (вертикальна і горизонтальна) The article has analyzed the formation of the theory and practice of the development of the gender culture of students of higher education institutions of Ukraine in the 1960s – the beginning of the 1990s in the socio-historical context. It has been found out that the socio-historical context of the 1960s - early 1990s of the 20th century had been determined by the peculiarities of gender relations in the Soviet society, primarily by the constitutionally established equality of women and men, which was insured by providing women with equal opportunities for education and professional training, at work and remuneration for it and promotion at work and in socio-political and cultural activities. It has been revealed the women were exclusively assigned by the social policy of the USSR to solve the demographic situation and family education. This caused a “double burden” on the women, which the paternalistic policy of supporting motherhood and childhood had to overcome. In spite of the declared equality, the women found themselves in a vulnerable position of a user of state preferences, who needed social protection, which limited the opportunities for women’s participation in the social and political life, and professional growth. In the area of labor relations and decision-making, there was vertical and horizontal gender segregation. It has been noted that although gender approaches and, of course, gender discourse entered domestic pedagogics only at the end of the 20th century, accordingly, the development of students’ gender culture as a pedagogical process in the activities of higher education institutions did not exist. However, using modern terminology, the higher school transmitted the values of the dominant gender culture (sexual, sociogender) both purposefully and unintentionally, so the practice of developing gender culture had taken its shape before the corresponding theory and gender discourse was formed. It has been found out that the activities of higher education institutions contributed to the development of the gender culture of students based on gender-role (socio-gender) approaches, in accordance with the values of Soviet traditionalism and the ideologemes of the Soviet gender culture (equality of men and women in the USSR, “working mother”, “man-protector”, protection of motherhood and childhood, family roles, etc.). Key words: gender culture, gender order, gender contracts, professional segregation (vertical and horizontal).

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > LA Історія освіти
Divisions: Факультет інформатики, математики та економіки > Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності
Depositing User: Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності
Date Deposited: 09 Feb 2023 20:00
Last Modified: 09 Feb 2023 20:00
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12757

Actions (login required)

View Item View Item