MDPU Repository

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Є | А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | К | М | Н | О | П | Р | С | У | Ф | Х | Ш
Number of items: 76.

G

Goncharova, О. А. (2010) A different view on teaching vocabulary. Active learning and teaching of foreign languages in Uzbekistan, 2 (11). pp. 14-16.

Є

Євтушенко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2010) Аналіз стану іхтіофауни і особливості використання рибних ресурсів Східного Сивашу та перспективи подальшого використання водойми. Наукові доповіді НУБіП України, 4 (20). pp. 1-10. ISSN 2223-1609

Єпіфанцева, Л. А. (2010) Методичні рекомендації до практичного курсу основної іноземної мови (німецької) з аспекту «Аналітичне читання» (для студентів 4 курсу філологічного факультету). [Teaching Resource]

А

Антоновський, О. Г. and Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Шевченко, П. Г. (2010) Молочний лиман: ретроспектива та перспектива екологічного стану. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск “Гідроекологія”, 3 (44). pp. 13-17. ISSN 2078-2357

Арабаджі, О. С. and Левада, О. М. (2010) До питання створення Приазовського національного природного парку. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 40-43.

Арсененко, Ірина Анатоліївна (2010) Територіальна організація туристсько-екскурсійної діяльності в Запорізькому регіоні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія". Doctoral thesis, Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова.

Б

Білецька , М. В. (2010) Особливості прояву і результативність музично-мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. pp. 62-67.

В

Волков, О. Г. (2010) Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу. Other. ТОВ «Видавничий будинок ММД», Мелітополь.

Верховод, І. С. and Леушина, О. А. (2010) Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні. Working Paper. ТОВ «Видавничий дім ММД", Мелітополь.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману. Український географічний журнал (3). pp. 43-47. ISSN 1561-4980

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману. Український географічний журнал (3). pp. 43-47. ISSN 1561-4980

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. and Коломійчук, В. П. (2010) Ландшафти Арабатської стрілки, їх антропогенні зміни та екологічні наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Влодимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (27). pp. 66-71. ISSN 2311-3383

Воровка, В. П. and Петкова, А. Д. (2010) Туристсько-рекреаційне використання штучного Старобердянського лісу. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 23(62) (3). pp. 192-196.

Воровка, Володимир and Демченко, Віктор and Коломійчук, Віталій (2010) Ландшафти Арабатської стрілки, їх антропогенні зміни та екологічні наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (1). pp. 66-71. ISSN 2307-7778

Г

Гришко, С. В. (2010) Алтагірське лісництво як лісокультурний ландшафт узбережжя Молочного лиману. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 43-46.

Гришко, С. В. (2010) Значення полезахисних лісосмуг для Приазовського степу. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта». pp. 55-57.

Гурбик, Ю. Ю. (2010) Завдання інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління (3). pp. 41-44. ISSN ISSN 1813-3401.

Д

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Иванова, В. М. and Гришко, С. В. and Непша, А. В. (2010) Динамика склонов Северо-Западного побережья Азовского моря. Устойчивое развитие территорий: теория и практика: материалы ІІ Всероссийской науч.-практ. конф.. pp. 130-134.

Демченко, В. А. (2010) Особенности влияния изменяющегося климата на сообщества рыб Азовского басcейна. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 22-32. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. (2010) Сучасний стан іхтіофауни Східного Сиваша в умовах опріснення водойми. Таврійський науковий вісник (68). pp. 105-110. ISSN 2226-0099

Демченко, В. О. (2010) Різноманіття риб Азово-Сиваського національного природного парку. In: Международная научно-практическая конференция "Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы", 17-19 May 2010, Херсон.

Демченко, В. О. (2010) Особенности и закономерности формирования ихтиофауны Азовского бассейна под влиянием изменения климата. In: Науково-практична конференція "Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення", 15-17 September 2010, Мелітополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Практична підготовка екологів в процесі іхтіологічних досліджень на територіях природно-заповідного фонду України. In: Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об`єктах природно-заповідного фонду, 17-19 June 2010, Мелітополь.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2010) Значение климатических факторов в формировании ихтиофауны Азовського басейна. In: ІІI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 30 September – 2 October 2010, Дніпропетровськ.

Демченко, Н. А. (2010) Структура іхтіофауни річок Приазов`я за екологічними групами. In: Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции, перспективы, 17-19 May 2010, Херсон.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2010) Лідерські якості майбутнього вчителя у контексті сучасної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (5). pp. 175-181.

Е

Елькін, М. В. (2010) Проблеми становлення професійно-гуманістичних мотивів сучасної педагогічної діяльності. Личность в едином образовательном пространстве. pp. 92-94.

З

Зав’ялова, Т. В. (2010) Лишайники лісокультурного ландшафту «Старобердянській ліс». Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 123-126.

Зав’ялова, Т. В. (2010) Лишайники та ліхенофільні гриби Старобердянського та Алтагірського лісів. Чорноморський ботанічний журнал, 6 (3). pp. 400-403. ISSN 1990-553X

И

Иванова, В. М. (2010) Антропогенное воздействие на экологическое состояние побережья Азовского моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 126-129.

К

Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. and Христова, Т. Є. (2010) Розвиток функціональних резервів серцево-судинної системи у дітей 4-5 років методами фізичної реабілітації. Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф.. pp. 69-76.

Коломійчук, В. П. and Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). pp. 10-17. ISSN 1729-7184

Коломійчук, В. П. and Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). pp. 10-17. ISSN 1729-7184

Крилова, А. М (2010) Описово-статистичні документи подвірного обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті. Південний архів. Серія: Історичні науки (31-32). pp. 100-105.

М

Максимов, О. С. and Шевчук, Т. О. (2010) Історія хімії: Підручник для студентів хім.спеціальностей вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації. Друкарня «Люкс», Мелітополь.

Мелаш, А. (2010) Екологічне виховання, в контексті толерантності, як умова виживання людства в третьому тисячолітті. Толерантність як сенс і спосіб буття людини третього тисячоліття : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (з міжнародною участю). pp. 37-39.

Мелаш, В. Д. and Мелаш, А. Б. (2010) Екологізація педагогічної діяльності. Міжнародна науково-практична конференція методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі XVII Каришинські читання : збірник наукових праць, 27-28 трав.2010 р. за участю науковців, шкільних педагогів, студентів. pp. 280-281.

Н

Надольська, Ю. А. (2010) Використання інноваційних технологій у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах. Функциональная лингвистика, 2 (1). pp. 113-115.

Непша, А. В. (2010) Литодинамические процессы береговой зоны Азовского моря в районе Белосарайской косы. Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України: зб. наук. статей VI міжвузівської наук.-практ. конф., 9 груд. 2010 р.. pp. 120-122.

Непша, Александр (2010) Геологическая характеристика косы Кривой. Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2010 р.. pp. 22-24.

Непша, О. В. (2010) Загальні відомості про рельєф та відклади Бердянської і Білосарайської кіс Азовського моря. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: матеріали VІІ Міжнар. наук. конф., аспірантів і молодих вчених (7). pp. 40-42.

Непша, О. В. (2010) Динаміка північного берега Азовського моря. Фізична географія і геоморфологія, 3 (60). pp. 242-245.

Непша, О. В. (2010) Короткий нарис історії досліджень кіс та пересипів північного узбережжя Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 16-20.

Непша, О. В. (2010) Ландшафтні комплекси Білосарайської коси Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 133-137.

Непша, О. В. (2010) Індивідуальні завдання під час навчальної практики з географії ґрунтів як засіб екологічної підготовки студентів-географів. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта». pp. 196-198.

Непша, О. В. and Онопко, С. А. (2010) Участь природних лісових насаджень в короткочасному відпочинку (на прикладі Запорізького Приазов’я). Географічні проблеми розвитку півдня України у ХХІ столітті: зб. наук. пр. Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 2. pp. 74-76.

О

Олексенко, Р. І. and Кондрашов, О. М. and Шишкін, В. О. and Ортіна, Г. В. and Застрожніков, А. Г. (2010) Економіка підприємства. In: Економіка підприємства: навчальний посібник. Люкс, Мелітополь. ISBN 978-966-8428-49-4

Осадча, К. П. (2010) Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Doctoral thesis, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Осадча, К. П. (2010) Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Doctoral thesis, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

П

Попенко, Я. В. (2010) Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (січень-червень 1920 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXVIІI). pp. 169-174.

Попенко, Я. В. (2010) Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (червень – грудень 1920 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXІХ). pp. 105-109.

Прийма, Сергій (2010) Андрагогіка в системі наук про навчання і освіту людини: від диференціації до інтеграції. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, VI (24). pp. 162-173.

Прийма, Сергій (2010) Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб. Видавничий будинок „Мелітопольська міська друкарня”.

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2010) Модель процесу формування управлінської культури майбутнього вчителя. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис, IV. pp. 270-277.

Поправко, Ольга (2010) Карнавал: на межі мистецтва та життя. Гуманітарний часопис (2). pp. 89-95. ISSN 2073-803X

Прокоф’єва, Олеся (2010) Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія". Doctoral thesis, Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова.

Прохорова, Л. А. (2010) Визначення факторів та зон екологічного ризику північно-західного узбережжя Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 58-63.

Прохорова, Л. А. (2010) Геоекологічні умови північно-західного району континентального схилу Чорного моря. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України (3). pp. 186-192.

Прохорова, Л. А. (2010) Ландшафтний підхід в курсі «Фізична географія материків і океанів» вищої школи. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта». pp. 221-223.

Пюрко, О. Є. and Христова, Т. Є. and Вальченко, Я. В. (2010) Вплив посух на формування фотосинтетичних органів гібриду кукурудзи. Современные научные достижения – 2010: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чехия, Прага, 27 января – 5 февраля 2010 г.), 3. pp. 28-30.

Р

Рудич, О. О. (2010) Сучасний стан і тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств. Вісник аграрної науки (6). pp. 79-81. ISSN 2308-9377

С

Сегеда, Наталя (2010) Холістсько-емерджентні логеми концепції професійного розвитку викладача музичного мистецтва. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка (6). pp. 84-92.

Сегеда, Наталя (2010) Теоретичні імперативи постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва. Педагогічні науки та освіта (7). pp. 234-241.

Сегеда, Наталя (2010) Концепція педагогічного геному професійного розвитку викладача вищої школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. (11). pp. 55-59. ISSN 2411-2135

Сегеда, Наталя (2010) Гуманітарні ефекти професійного зростання як "Людський вимір" реінтеграції особистості викладача музичного мистецтва і професійної реальності. Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки (92). pp. 208-217. ISSN 966-660-016-1

Сегеда, Наталя (2010) Педагогічна адекватність професійної діяльності викладача музичного мистецтва: ретроспектива проблеми і перспективи її вирішення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14, 10 (15). pp. 120-125.

Сегеда, Наталя (2010) Протофеномен професійного зростання викладача музичого мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. (6). pp. 226-233. ISSN 2309-9763

Сегеда, Наталя (2010) Креативно-акмеологічний картоїд професійного розвитку викладача вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (IV). pp. 28-35. ISSN 2219-5203

У

Узунколєва, А. В. (2010) Олфакторні образи у прозі М. Хвильового як топоси сакрального. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки, 4 (191). pp. 96-101.

Узунколєва, А. В. and Куряєва, Є. Ю. (2010) Урбаністичний простір антології поетів-«двотисячників» «Дві тонни». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство, 1 (61). pp. 137-142.

Ф

Фоменко, В. Г. (2010) Оператор реакции системы Ламэ. Складні системи і процеси, 1 (17). pp. 13-18. ISSN 1813-9795

Х

Христова, Т. Є. (2010) Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук: спец. 03.00.23 "Історія біології". Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ш

Шаров, С. В. (2010) Забезпечення самостійної роботи студентів засобами електронного підручнику. Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 травня 2010 р., Мелітополь). pp. 80-86.

Шаров, С. В. (2010) Створення електронного підручника для забезпечення самостійної роботи студентів. Гуманізація навчало-виховного процесу: зб. наук. пр. (5). pp. 174-178.

Шарова, Т. М. (2010) Біографізм творів Василя Бондаря та Івана Багмута. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. (6). pp. 105-108.

Шарова, Т. М. (2010) Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: 10.01.01 - українська література. UNSPECIFIED thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

This list was generated on Sun Jun 26 02:01:19 2022 EEST.