MDPU Repository

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Y | Б | В | Г | Д | З | И | Л | М | Н | П | С | Т | Х | Я
Number of items: 47.

K

Khrystovaya, Tеtіana (2005) Field physiology of plants formation in Ukraine. Наука та інновації - 2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 17-31 жовтня 2005 р.), 2. pp. 37-39.

Y

Yarovoi, S. A. and Kostikov, I. Yu and Solonenko, A. N. (2005) Dilabifilum – like alga (Chlorophyta) from the seabord solonchak soils. Algaе in terrestrial ecosystems: int. conf., September 27-30, 2005. p. 66.

Б

Баранцова, І. О. (2005) Проектування соціокультурної компетентності як засіб підвищення рівня якості іншомовної освіти. Наука і освіта (7-8). pp. 4-6. ISSN 2311-8366

В

Вельчева, Л. Г. and Антоновська, Л. В. and Ходан, О. В. (2005) Екологічна стежка навчально-наукового арборетуму. Постметодика (4-5). pp. 19-22. ISSN 1815-3194

Верховод, І. С. (2005) Отношение работника к труду как фактор социального развития трудового коллектива. Дні науки ‘2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6. pp. 58-60.

Воровка, В. П. and Гришко, С. В. (2005) Старобердянський ліс, як лісокультурний парадинамічний ландшафт. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія" (1147). pp. 84-90. ISSN ISSN 2227-1864

Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2005) Відтворення краєзнавчого принципу дослідження при проведенні польових практик фізико-географічного циклу. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 172-173.

Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2005) Еколого-ресурсний потенціал малих річок Запорізької області. Географічна наука та освіта: екологічні та соціальні ризики: матеріали Всеукр. наук. конф. 17-18 жовтня 2005 р.. pp. 45-46.

Воровка, В. П. and Непша, О. В. (2005) Польова комплексна фізико-географічна практика як форма професійної підготовки вчителя географії. Збірник наукових праць Міжрегіональної науково-практичної конференції за підсумками виробничої практики студентів. pp. 39-42.

Воровка, В. П. and Непша, О. В. and Черняєва, Т. О. (2005) Ландшафтний аналіз коси Арабатська стрілка та перспективи її розвитку. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. pp. 56-60.

Воровка, М. І. (2005) Організація та принципи проведення ділових педагогічних ігор. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (35). pp. 133-138. ISSN 5-7763-8333-1

Воровка, М. І. (2005) Значення навчально-педагогічних ігор у підготовці студентів до педагогічної практики. In: Міжрегіональна науково-практична конференція за підсумками виробничої практики студентів, 28 листопада 2005 року, Тарійська державна агротехнічна академія, Мелітополь.

Г

Гапотій, В. Д. (2005) Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень". Doctoral thesis, Міністерство внутрішнх справ України.

Д

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2005) Особенности ихтиофауны водоемов Джанкойского района. In: IV Всеукраинская научно-практическая конференция Молодых ученых по проблемам Черного и Азовского морей "Понт Эвксинский – 2005", 24-27 May 2005, Севастополь.

Демченко, В. О. (2005) Динаміка видового складу риб Східного Сивашу у зв’язку з трансформацією водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”, 4 (27). pp. 65-67. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2005) Роль Северо-Крымского канала в формировании ихтиофауны Восточного Сиваша. In: Проблемы и решения в современном рыбном хозяйстве на Азовском бассейне, 9-11 November 2005, Мариуполь.

Демченко, Н. А. and Заброда, П. М. and Демченко, В. О. (2005) Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія", 4 (27). pp. 67-69. ISSN 2078-2357

З

Землянський, А. М. (2005) Евристичний потенціал феноменології в історичному пізнанні. Гуманітарний часопис, 4. pp. 5-9. ISSN 2073-803X

И

Иванова, В. М. (2005) Значение изучения студентами-географами курса "Общее землеведение" в экологическом воспитании школьников. Нові виміри сучасного світу: матеріали І Міжнар. інтернет-конференції, 1. pp. 23-24.

Л

Логвина-Бик, Т. А. (2005) Роль польових практик у фаховій підготовці учителів біології. Постметодика (4-5). pp. 63-66. ISSN 1815-3194

М

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості заплавних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (1-2). pp. 44-53.

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості байрачних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (3-4). pp. 150-156.

Марченко, О. А. and Непша, О. В. (2005) Загальна оцінка екологічного стану атмосферного повітря Запорізької області. Екологія і раціональне природокористування: Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. pp. 32-34.

Мацюра, О. В. and Солоненко, А. М. (2005) Екологічна стежка як активний засіб формування принципів екологічного гуманізму. Постметодика (4-5). pp. 72-75. ISSN 1815-3194

Н

Непша, О. В. (2005) Місце сільгоспугідь в структурі земельного фонду Запорізької області та їх сучасний стан. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 6 травня 2005 р.). pp. 77-79.

П

Попенко, Я. В. (2005) Діяльність дипломатичного представництва Директорії УНР в Бельгії та Нідерландах у 1919-1921 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XIX). pp. 188-197.

Прийма, Сергій (2005) Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки. In: Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 12-17 вересня 2005 р. .

Прохорова, Л. А. (2005) Роль фізико-географічних теоретичних понять для формування природничо-географічного світогляду студентів вищої школи. Нові виміри сучасного світу: матеріали І Міжнар. інтернет-конференції, 1. pp. 112-113.

С

Сегеда, Наталя (2005) Психолого-педагогічні засади диригентської діяльності вчителя музики. Теоретичні та практичні питання культурології (17). pp. 89-95.

Сегеда, Наталя (2005) Дирижерско-хоровое образование в высших учебных заведениях Украины. Культурните права в Европейска перспектива, 3. pp. 209-210. ISSN 954-680-373-1

Т

Троїцька, Т. С. (2005) Агробіологічний комплекс як зустріч із геокультурою у методологічній підготовці педагога. Постметодика (4-5). pp. 102-105. ISSN 1815-3194

Троїцька, Т. С. (2005) У пошуках філософсько-методологічних експлікацій сучасних освітніх перетворень: до постановки проблеми. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 6 трав. 2005 р.. pp. 204-205.

Туровцева, Н. М. and Ходан, О. В. (2005) Викладання основ сільського господарства. Постметодика (4-5). pp. 106-109. ISSN 1815-3194

Х

Христова, Т. Є. (2005) Становлення фітофізіологічних досліджень в північно-східній Україні протягом ХІХ століття. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки (2). pp. 251-255. ISSN 1817-2237

Христова, Т. Є. (2005) Йосип Баранецький – видатний український дослідник рослин. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 173-177. ISSN 2414-9594

Христова, Т. Є. (2005) Фітоекологічні погляди Є. П. Вотчала. Теорія і практика сучасного природознавства: зб. наук. пр.. pp. 197-201.

Христова, Т. Є. (2005) Наукова спадщина фітофізіологів Київського університету (кінець ХІХ століття). Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 4 (86). pp. 215-222. ISSN 1998 -7927

Христова, Т. Є. (2005) Фізіологія рослин у Росії та Україні на початку ХІХ століття. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 6 (86). pp. 164-171. ISSN 2227-2844

Христова, Т. Є. (2005) Становлення і розвиток екологічних анатомо-фізіологічних досліджень на Україні. Наукова спадщина академіка М.М. Гришка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча (Глухів, 12-13 квітня 2005 р.). pp. 129-130.

Христова, Т. Є. (2005) Дослідження посухостійкості рослин в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття). The science: theory and practice: materials of international scientifical-practical conference, 20th July – 5th August, 2005, 1. pp. 22-25.

Христова, Т. Є. and Бобкіна, Г. О. (2005) Розвиток фізіології рослин у Харківському університеті. Науковий потенціал світу – 2005: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 19-30 вересня 2005 р.), 1. pp. 6-9.

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. and Казакова, С. М. (2005) Використання навчально-наукового комплексу в системі безперервної біологічної освіти. Постметодика, 62-63 (4-5). pp. 29-33. ISSN 1815-3194

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. (2005) Еволюція анатомо-фізіологічних досліджень вегетативних органів деревних рослин на Україні. Типологія лісів степової зони, їх біорізноманіття та охорона: матеріали Міжнар. конф., 10-15 лип. 2005 р.. pp. 128-131.

Христова, Т. Є. and Кочкурова, О. В. (2005) Зародження фізіології рослин у Київському університеті (кінець ХІХ століття). Наука і освіта – 2005: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 7-21 лютого 2005 р.), 9. pp. 28-29.

Христова, Т. Є. and Кочкурова, О. В. (2005) Михайло Ломоносов і українська фітофізіологія. Дні науки – 2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-27 квіт. 2005 р.), 17. pp. 48-49.

Христова, Т. Є. and Чепіга, О. В. (2005) Фітофізіологічні погляди в працях Михайла Максимовича. Динаміка наукових досліджень – 2005: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20-30 червня 2005 р.), 25. pp. 21-23.

Я

Яровой, С. А. and Костиков, И. Ю. and Солоненко, А. Н. (2005) О морфологических особенностях Hydrocoleum homoeotrihum Kutzing ex Gomont 1892 в условиях культуры. Актуальные проблемы современной альгологии: тези докладов ІІІ Междунар. конф. Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина (Харьков 20-23 апреля). pp. 190-191.

This list was generated on Tue Apr 16 11:40:30 2024 EEST.