MDPU Repository

Items where Author is "Добровольська, Л. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 36.

Article

Ляпунова, В. А. and Добровольська, Л. П. and Жейнова, С. С. and Городнича, С. В. (2020) Сутність та необхідність математичного розвитку особистості на етапі дошкільного дитинства. Інноваційна педагогіка (26). pp. 185-190. ISSN ISSN 2663-6085

Ляпунова, В. А. and Добровольська, Л. П. (2019) Вплив іграшок на перебіг процесів ідентифікації та розвитку толерантності у дітей. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр., 1 (93). pp. 69-83. ISSN 2077-1827

Окса, М. М. and Добровольська, Л. П. (2019) Професійна і світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у сучасній педагогічній науці. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки (5). pp. 179-186. ISSN 2522-1477

Добровольська, Л. П. and Лєзіна, Н. О. and Третьякова, І. С. (2019) Особливості та корекція емоційної сфери дошкільників з порушення мови. Діти з особливими потребами в освітньому просторі: зб. матеріалів V міжнар. конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології, 10-11 жовт. 2019 р.. pp. 38-41.

Ляпунова, В. А. and Добровольська, Л. П. (2018) Оптимізація процесу виховання майбутніх фахівців дошкільної освіти на принципах педагогіки толерантності. Perspectives of science and education. pp. 480-487.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2018) Вплив сімейного виховання на прояви агресивної поведінки у дітей передшкільного віку. The Second Internationalscientific congress ofscientists of Europe: proceedings of the II international scientific forumof scientists «East–West». pp. 197-213.

Добровольська, Л. П. (2018) Смисложиттєві орієнтири особистості в умовах сучасної кризи. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації, 17-18 трав. 2018 р.. pp. 57-63.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2018) Роль вчителя у створенні толерантного освітнього середовища в умовах інклюзивного класу. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. pp. 97-100.

Добровольська, Л. П. (2018) Смисложиттєві орієнтири особистості в умовах сучасної кризи. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації, 17-18 трав. 2018 р.. pp. 57-63.

Добровольська, Л. П. and Окса, М. М. (2018) Інновації у навчанні в досвіді А. С. Макаренка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (2). pp. 60-68. ISSN 2412-9208

Добровольська, Л. П. and Окса, М. М. (2018) Інноваційні процеси формування міжкультурної комунікативної компетентності педагогів і учнів в умовах полікультурного освітнього середовища. Соціально-гуманітарний вісник (23). pp. 13-19.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Яковенко, М. В. (2017) Формування толерантного ставлення учнівської молоді до дітей з особливими потребами в полікультурному освітньому просторі. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. пр.. pp. 175-179.

Добровольська, Л. П. (2017) Психолого-педагогічні особливості організації профорієнтаційної роботи. Сучасна наука та перспективи: матеріали регіональної Інтернет-конференції молодих учених. pp. 243-246.

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN 2304-1609

Добровольська, Л. П. and Ващенко, І. Г. (2016) Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури студентів-педагогів. Український психолого-педагогічний науковий збірник (7). pp. 41-46.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Іваненко, Ю. С. (2016) Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти. Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. ст. (38). pp. 212-222.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2016) Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості майбутнього педагога. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 21 (4). pp. 50-58.

Катріченко, В. С. and Добровольська, Л. П. (2016) Проблеми формування оцінювально-ціннісних знань особистості студентів педагогічних вишів. Психологія.

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN ISSN 2304-1609

Добровольська, Л. П. (2015) Психолого-педагогічні проблеми діяльності вищих навчальних закладів у сфері духовного розвитку особистості. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 5 (36). pp. 139-148.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Абдураімова, А. Р. (2014) Роль викладача у розвитку толерантності студентів в міжкультурній комунікації. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 287-292.

Добровольська, Л. П. (2014) Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів-мовознавців україномовного напряму. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 116-119.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2014) Екологічна культура як цінність духовного розвитку студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 106-108.

Добровольська, Л. П. (2014) Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей. Духовність у становленні та розвитку особистості: збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 жовт. 2014 р.. pp. 166-175.

Добровольська, Л. П. and Гопенюк, В. П. (2014) Проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення. Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітнього простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 30-31 жовт. 2014 р.. pp. 62-64.

Добровольська, Л. П. (2014) К проблеме формирования экологической культуры будущего педагога. Проблемы развития образования на современном этапе: в 2 ч.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 18 дек. 2014 г., 2. pp. 382-386.

Добровольська, Л. П. (2012) Проблеми розвитку духовності особистості майбутнього вчителя в кроскультурній комунікації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 125-132. ISSN 2219-5203

Monograph

Ляпунова, В. А. and Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2019) Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations. Responsibility as a factor of future educators pre-school establishments professional self-improvement. Other. BMT Erida, Warsaw.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Теоретико-методологічні засади дослідження духовного світу особистості. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Моральність як основа розвитку духовного потенціалу особистості. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Федорова, О. В. and Добровольська, Л. П. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Екологічна культура як професійна цінність духовного світу особистості. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Documentation. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Гарбарук, О. Ф. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 4. Мотиви діяльності як системоутворюючий фактор стану психологічного клімату. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Федорова, О. В. and Добровольська, Л. П. and Нікітін, О. Є. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 5. Вплив афективних станів особистості на формування психологічного клімату педагогічного колективу. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Федорова, О. В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

This list was generated on Sat Dec 10 08:28:07 2022 EET.