MDPU Repository

Особливості формування інфо-медійної грамотності майбутніх педагогів у процесі освітньої діяльності

Кожевникова, А. В. and Воровка, М. І. and Бунчук, О. В. (2023) Особливості формування інфо-медійної грамотності майбутніх педагогів у процесі освітньої діяльності. Інноваційна педагогіка, 2 (57). pp. 98-101. ISSN 2663-6085

[img] Text
Стаття_Воровка.pdf

Download (486kB)

Abstract

В публікації піднімається питання формування інфо-медійної грамотності майбутніх педагогів у процесі освітньої діяльності. Спираючись на різні точки зору відносно поняття «інфо-медійна грамотність», авторами проаналізовано та узагальнено зміст означеного терміну: окреслене поняття відображає не тільки процес вільного використання та розуміння впливу засобів масової інформації, а й спроможність встановлювати справжній посил меседжей, розпізнавати фейки та створювати власні медійні продукти. Також уточнено, що інфомедійна грамотність інтегрує в собі кілька компонентів: інформаційну грамотність, медіаграмотність, критичне мислення, соціальну толерантність, стійкість до впливів медіа на наші емоції, фактчекінг, цифрову безпеку, візуальну грамотність, інноваційність, креативність. Дослідниками в тексті акцентовано увагу, що одним із головних завдань педагога є навчити верифікувати отриманні дані, критично мислити, мати власний «сканер» інформаційного простору. Узагальнено, що процес формування інфо-медійної грамотності спрямований на здатність людини до аналізу потоку інформації від мас-медіа, відрізняти головну та об’єктивну інформацію від спроб маніпуляцій та фейків. Розкрито особливості формування інфо-медійної грамотності в процесі освітньої діяльності: формування інфо-медійної грамотності майбутніх педагогів відбувається під час проведення практичних та лекційних занять, які побудовано на інтерактивних методах навчання (проблемних, евристичних, ігрових та ін.) та які розвивають індивідуальність здобувача вищої освіти, самостійність його мислення, спонукання творчих здібностей через безпосереднє залучення до активної діяльності, сприйняття, перетворення та аналіз структури медійного тексту, засвоєння знань про медійну культуру. Підсумовуючи зазначене вище, автори публікації прийшли до наступних висновків: особливістю підготовки майбутніх педагогів до впровадження інфо-медійної грамотності в закладах загальної середньої освіти є розвиток творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, оволодіння вмінням проводити інтерактивні лекційні, практичні заняття, швидко оновлювати освітню програму відповідно до сучасних можливостей та ЗМІ. Майбутній педагог має вчити здобувачів закладів загальної середньої освіти працювати з інформаційними інноваціями, а головне, готувати до життя в сучасному світі медіа. Ключові слова: інфо-медійна грамотність, мас-медіа, заклад освіти, заклад вищої педагогічної освіти, здобувачі вищої освіти, здобувачі, освітня діяльність, критичне мислення. The publication highlights the question of the formation of future teachers’ information and media literacy during educational activity. Based on different points of view regarding the concept of "info-media literacy", the authors analysed and summarised the meaning of the definition: the outlined concept reflects not only the process of free use and understanding of the influence of mass media but also the ability to establish the valid content of messages, recognise fakes and create your media products. It was also clarified that info-media literacy integrates several components: information literacy, media literacy, critical thinking, social tolerance, resistance to media influences to our emotions, fact-checking, digital security, visual literacy, innovation, and creativity. The researchers emphasised that one of the main teachers’ tasks is teaching to verify the received data, to think critically, and have own "scanner" of the information space. It is summarized that the process of forming info-media literacy is aimed at a person’s ability to analyse the flow of information from the mass media, distinguishing the general and objective information from attempts at manipulation and fakes. The peculiarities of the formation of info-media literacy in the process of the educational process are revealed: the formation of future teachers’ info-media literacy takes place during practical and lecture classes, which are built on interactive learning methods (problematic, heuristic, game-based, etc.) and which develop the students’ individuality, independence of its thinking, encouragement of creative abilities through direct involvement in activities, perception, transformation and analysis of the media text’s structure, assimilation of knowledge about media culture. Summarizing, the authors of the publication make a conclusions: a feature of the future teachers’ training for the introduction of information and media literacy in institutions of secondary education is the development of the student’s creative potential, mastering the ability to conduct interactive lectures, practical classes, quickly update the educational program by current opportunities and mass media. The future teacher should teach pupils of secondary education institutions to work with information innovations and, most important, prepare them for life in the modern media world. Key words: info-media literacy, mass media, educational institution, the institution of higher pedagogical education, the applicant of higher education, applicants, educational activity, critical thinking

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2300 Вища освіта
Divisions: Факультет інформатики, математики та економіки > Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності > Фахові видання
Depositing User: Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності
Date Deposited: 26 Apr 2023 20:20
Last Modified: 26 Apr 2023 20:20
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12813

Actions (login required)

View Item View Item